Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu w roku 2018 

 

 

XLII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XLII/317/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XLII/318/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLII/319/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2018 roku

Uchwała Nr XLII/320/18 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XLII/321/18 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Uchwała Nr XLII/322/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 202 obr. Stara Wieś na działkę nr 157 /1 obręb Żeleźnica

Uchwała Nr XLII/323/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza

Uchwała Nr XLII/324/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLII/325/18 w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu

Uchwała Nr XLII/326/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/107/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opiaty adiacenckiej na terenie miasta i gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLII/327/18 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2018

Uchwała Nr XLII/328/18 w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2018

Uchwała Nr XLII/329/18 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2018

Uchwała Nr XLII/330/18 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przedbórz na lata 2018-2022"

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 marca 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/331/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Mojżeszów, gm. Przedbórz

 

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/332/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XLIV/333/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLIV/334/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Uchwała Nr XLIV/335/18 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/253/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XLIV /336/18 w sprawie podziału Gminy Przedbórz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLIV/337/18 w sprawie określenia wysokości opiat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

Uchwała Nr XLIV/338/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Uchwała Nr XLIV/339/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 74/6 i 75/13 w obrębie nr 6 w Przedborzu

 

XLV Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XLV/340/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwala Nr XLV/341/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLV/342/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi kasowej jednostek organizacyjnych gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLV/343/18 w sprawie podziału gminy Przedbórz na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLV/344/18 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLV/345/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2577/3 obręb Jabłonna, gm. Przedbórz

 

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 maja 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/346/18 w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Przedborza Pana Milosza Naczyńskiego

Uchwała Nr XLVI/347/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Uchwała Nr XLVI/348/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

 

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 maja 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/349/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz - Piskorzeniec

Uchwała Nr XLVII/350/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XLVII/351/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLVII/352/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Uchwała Nr XLVII/353/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Uchwała Nr XLVII/354/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ludowego w Przedborzu

Uchwała Nr XLVII/355/18 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 roku"

Załącznik do Uchwały XLVII/355/18  - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r.

Załącznik do Uchwały XLVII/355/18  - Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r.

Uchwała Nr XLVII/356/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XLVII/357/18 w sprawie zmiany uchwały o podziale Gminy Przedbórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Liczba odwiedzin : 193
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2018-03-07 11:06:05
Czas publikacji: 2018-06-11 13:24:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak