Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza w roku 2018 

 
 

Zarządzenie Nr 1/2018 (tajemnica służbowa)

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO netto.

Zarządzenie Nr 6/2018 zmieniające zarządzenie nr 25/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu

Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie ustalenia dnia 22 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w zamian za przypadające w sobotę święto 6 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Przedbórz w 2018 r.

Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz

Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie powołania Komisji ds. podziału dokumentacji na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przedborzu przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dokończenie prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa walu dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej"

Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie "nstrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce Urzędu Miejskiego w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 97/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie "ustalenia planu amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych Gminy Przedbórz"

Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz z podziałem na części"

Zarządenie Nr 21/2018 w sprawie powołania komisji celem ustalenia warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokal mieszkalno - socjalny w miejscowości Przyłanki 29

Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju typu AB na rok 2018

Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dokończenie prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz"

Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa zjeżdzalni wodnej w systemie zaprojektuj i wybuduj" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa walu dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej"

Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie powołania komisji ds. oceny formalnej i opiniowania wniosków, oceny sprawozdania oraz przeprowadzania kontroli w sprawie udzielania z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 32/2018 dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 16/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych stopniach alarmowych CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa zjeżdzalni wodnej w systemie zaprojektuj i wybuduj" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa walu dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej"

Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Przedborza dla uzdolnionych dzieci i młodzieżyz terenu Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dokończenie prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

Zarządzenie Nr 43/2018  w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Miasta Przedborza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ulic: Lipowa i Korycińska oraz budowa ulicy Majowa Góra w Przedborzu realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra" 

Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Przedborzu 

Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  powodowanych suszą na terenie gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do (z) szkól/placówek, tj.: Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu ul. Mostowa Nr 35a i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Nr 94a w roku szkolnym 2018/2019 łącznie ze sprawowaniem opieki nad uczniami podczas wykonywania usługi"

Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektor ds. płac

Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu z podziałem na części" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ustanowienia osób w celu dokonywania odbioru zadań/przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Przedbórz

Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzenia naboru na wolne sta nowisko pracy Informatyk

Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Przedborzu

Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania jednostkom OSP działających na terenie gminy Przedbórz, sprzętu i wyposażenia zakupionego przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu

Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Przedbórz

Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie zmiany Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 98/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie polityki rachunkowości

Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2011 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie powołania Rady Pracowniczej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zmienionego Zarządzeniem NR 69/2011 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 sierpnia 2011r. oraz Zarządzeniem Nr 100/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja i remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz z udziałem środków z Funduszu Soleckiego"

Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej, działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową w miejscowości Nosalewice"

Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie trybu prac i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przedbórz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 84/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej, działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice"

Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 92/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dokończenie prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie przekazania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2019-2023 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Przedbórz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 95/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 96/2018 zmieniające Zarządzenie NR 94/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 8 listopada 2018r.

Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej, działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice"

Zarządzenie Nr 98/2018 W SPRAWIE REGULAMINU PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ZADAŃ Z ZAKRESU NAUKI SZKOLNICTW A WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

Zarządzenie Nr 99/2018 W SPRAWIE REGULAMINU PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku w Gminie Przedbórz

Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w Gminie Przedbórz

Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 103/2018 zmieniające Zarządzenie NR 94/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 8 listopada 2018r.

Zarządzenie Nr 104/2018 w sprawie powołania komisji celem ustalenia normy zużycia paliwa na 100 km dla pojazdu mechanicznego będącego własnością Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 106/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie powołania komisji celem ustalenia normy zużycia paliwa na 100 km dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego własnością OSP Przedbórz

Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie: włączenia do podziału bojowego OSP Przedbórz nowego samochodu ratowniczogaśniczego

Zarządzenie Nr 112/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przedbórz"

Zarządzenie Nr 113/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie powołania komisji celem ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów i urządzeń specjalnych znajdujących się w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 115/2018 w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 116/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Ludowego w Przedborzu

Zarządzenie Nr 117/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

 

 
Liczba odwiedzin : 367
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Janosik
Czas wytworzenia: 2018-03-09 10:42:39
Czas publikacji: 2019-02-07 08:51:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak