Zarządzenie Nr 35/08 

 

 

Zarządzenie Nr 35/08

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 2 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 3/06 z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie procedur kontroli finansowej

Na podstawie art.47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169 poz.1420: z 2006 r. Dz. U. Nr 45poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) zarządzam co następuje

§ 1. Zmienia się § 12 ust 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 3/06 z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie procedur kontroli finansowej, który otrzymuje brzmienie:

§ 12.1. Kontrolę, o której mowa w § 11 wykonują pracownicy Urzędu oraz osoby i jednostki zewnętrzne uprawnione do kontroli, z którymi Urząd zawarł stosowne umowy. Wskazane wyżej podmioty uprawnione do kontroli otrzymują imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określające w szczególności nazwę jednostki kontrolowanej oraz zakres i orientacyjny czas kontroli”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 785
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-25 12:21:57
Czas publikacji: 2008-07-25 12:21:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak