Znak: SL-7331/32/08                                                  ... 

 

 

Znak: SL-7331/32/08                                                            Przedbórz dnia 08.05. 2008r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam, że z dniem 07. 05. 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012" - realizacja na dz nr: 12/1, 12/3, 85, 86/2, 87, 88, 89 położonych w Przedborzu w obrębie nr 7.

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

Obwieszczenie

 


Liczba odwiedzin : 858
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-08 15:09:08
Czas publikacji: 2008-05-08 15:09:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak