Zarządzenie Nr 36/08 

 
 

 

Zarządzenie Nr 36/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w aglomeracji Przedbórz ".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski - Przewodniczący

2. Antoni Auguścik - Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

4. Anna Kuder - Członek

5. Artur Koski - Członek

6. Roman Waśniewski (Dyrektor ZUK) - Członek

§.2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w aglomeracji Przedbórz".

§.3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 771
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-25 12:23:46
Czas publikacji: 2008-07-25 12:23:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak