Obwieszczenia z dnia 26.05.2008r. 

 
 

  Przedbórz dnia 26. 05. 2008r.

  Znak:SL-7331/27/08   

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 26.05.2008r. została wydana decyzja Nr SL-7331/23/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej w Przedborzu- realizacja na działkach nr: 90, 98/1, 98/2, 99/1,100/1,101,102,124 położonych w Przedborzu w obrębie nr 2

Obwieszczenie SL-7331/27/08


 Przedbórz dnia 26. 05. 2008r. 

Znak:SL-7331/28/08

OBWI ESZCZENIE

 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 26.05.2008r. została wydana decyzja Nr SL-7331/22/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej przy ul. Stodolnianej w Przedborzu- realizacja na działce nr 253 położonej w Przedborzu w obrębie nr 6.

 Obwieszczenie SL-7331/28/08


 Przedbórz dnia 26.05. 2008r.

 Znak: SL-7331/34/08

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

 Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam, że z dniem 26.05.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu-realizacja na dz nr: Przedbórz obręb nr 1 - działki gminne - nr 1277,1278,1221, Przedbórz obręb nr 2 - działka nr 1 /ulica Częstochowska/ - droga powiatowa. 

 

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

Obwieszczenie SL-7331/34/08

 

Liczba odwiedzin : 867
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-26 13:52:40
Czas publikacji: 2008-05-26 13:52:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak