2005 

 
 

Plan Budżetu Gminy Przedbórz na 2005 r.

zgodnie z:

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza

Nr 49/2004 z dnia 12 listopada 2004r.

 w spranie przyjęcia projektu budżetu gminy Przedbórz na rok 2005

Na podstawie art.52 ust l - 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 . Nr 142 póz. 1591 z późn zm/, oraz art. 119, art.121 ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998r /Dz.U. z 2003r Nr 15 póz. 148 z późn. zm/

ustalam co następuje:

§ l.Przyjmunę projekt budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zgodnie z załącznikami od nr l do 17 , wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do wiadomości mieszkańców miasta i gminy Przedbórz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 3 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 4 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 5 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 6 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 7 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 8 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 9 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 10 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 11 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 12 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 13 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 14 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 15 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 16 do zarzadzenia nr 49

Załącznik nr 17 do zarzadzenia nr 49

 

*******************************************

Zarządzenie Nr 49 a/2004r

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 12 listopada 2004r

w sprawie : zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Przedbórz na rok 2005

„Na podstawie art. 52 ust l - 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 200 Ir Nr 142 póz 1591 z późn. zm ./ , oraz art. 119, art. 121 ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r Nr 15 póz 148 z późn. zm./ ustala się co następuje : „

§ l.W zarządzeniu Nr 49/2004 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 listopada 2004r dokonuje się autopoprawki do projektu budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do wiadomości mieszkańców miasta i gminy Przedbórz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§   3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia nr 49a.


 „Uchwała Nr XXIV/168/05

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 15 lutego 2005

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005„

„Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm/ w związku z art. 109, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r Nr 15, poz 148 z późn. zm/

Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Przedbórz na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005 w/g załącznika Nr 1 w wysokości : 12.302.849,00

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005 w/g załącznika Nr 2 w wysokości : 15.573.169,00

w tym:

1. dotacje 173.968,00

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.405.384,00

3. wydatki bieżące 8.898.984,00

4. wydatki majątkowe 3.949.000,00

5. obsługa długu publicznego 145.833,00

§ 4.1 Deficyt budżetu w wysokości 3.270.320,00

zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego.

2 Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 26,6%

§ 5.1 Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.061.700,00

2 Ustala się rozchody budżetu w wysokości 791.380,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Dochody w kwocie 791.380,00 z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeznacza się na pokrycie przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, oraz na udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

§ 7. Wydatki nie znajdujące pokrycia w pozostałych planowanych dochodach budżetu w roku 2005 zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej w kwocie 203.000,00 oraz z kredytu bankowego w kwocie 3.858.700,00

§ 8. Ustala się prognozę długu budżetu gminy Przedbórz na dzień 31.12.2005 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się plan nakładów inwestycyjnych na rok 2005 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 83.000,00

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 1.753.234,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7,8

§ 13.Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

w/g załącznika Nr 11

§ 14 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 12

2 . Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 15. Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 400.000,00

2. spłat zobowiązań gminy

3. lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. dokonywania zmian w budżecie zgodnie z art. 128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r Nr 15 poz 148 z późn. zm.

§ 17. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r , oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2005r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Budżet 2005

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu

Ryszard Bielecki


Uchwały zmieniające budżet:

 Uchwała Nr/XXVII/192/05

 

Liczba odwiedzin : 5671
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-01-28 13:48:12
Czas publikacji: 2005-01-28 13:48:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak