Sesja XXXIII z dnia 29 marca 2006r. 

 

 

 Uchwała Nr XXXIII/244/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 marca 2006 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006


„Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591: z 2002 r. Nr 23poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568: z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz.1759: z 2005 r. nr 172, poz.1441,Nr 175,poz.1457: z 2006 r. Nr 17, poz.128/ oraz art. 166, art.184,art. 188 ust 2 pkt 1 i 2, art.195 ust 2 ustawy z dnia 30czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U Nr 249, poz.2104 i Nr 169 poz.1420/

Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006 wg załącznika Nr 1 w wysokości: 15.212.485,00

§ 2.Ustala się wydatki budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006 wg załącznika Nr 2 w wysokości: 17.654.018,00

w tym:

I. wydatki bieżące: 12.954.880,00

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.710.919,00

2) dotacje 151.252,00

3) wydatki na obsługę długu JST 92.000,00

4) pozostałe wydatki 6.000.709,00

II wydatki majątkowe 4.699.138,00

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 2b w wysokości 16.258,00

§ 4. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.441.533,00 zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów.

§ 5. 1 Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.299.574,00 2.Ustala się rozchody budżetu w/g załączników Nr 4 i 4a wysokości 858.041,00

§ 6.Ustala się prognozę długu budżetu gminy Przedbórz na dzień 31.12.2006 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan nakładów inwestycyjnych na rok 2006 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.699.138,00

§ 8.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości 95.000,00

§ 9. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 60.038,00

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 w wysokości 2.589.810,00 §11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości  21.061,00

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 w wysokości 405.653,00

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań na mocy porozumienia zgodnie z załącznikiem Nr 11 w wysokości 81.076,00

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 12 w wysokości 17.000,00

§ 15.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 13 w wysokości 1.658.000,00

§ 16.Ustala się wysokość dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 14 w wysokości 147.500,00

§ 17. Uchwala się limity wydatków na:

1) zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) zadania i programy realizowane z budżetów Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 2 b § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) występujący w ciągu roku deficyt przejściowy w wysokości 500.000,00

2) planowany deficyt budżetu w wysokości 2.441.533,00

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 422.012,00

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych, do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych programem i projektem realizowanym ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 2 b.

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości kwot ujętych w planie budżetu na rok następny.

4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości - 500.000,00,

5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,

6) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, § 20.1 Informacje o wprowadzonych zmianach Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miejskiej.

2. Burmistrz Miasta w terminie do 31 sierpnia 2006 roku przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, a do 20 marca 2007 r. przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

§ 21.Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

| załącznik nr 1 | załącznik nr 2 | załącznik nr 4 | Załącznik nr 4 | Załącznik nr 4a | Załącznik nr 5 | załącznik nr 6Załącznik nr 7 | Załącznik nr 8 | Załącznik nr 9 | Załącznik nr 10 | Załącznik nr 11 | Załącznik nr 12 | Załącznik nr 13 | Załącznik nr 14 |


  Uchwała Nr XXXIII/245/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie opinii w przedmiocie zadania powiatowego w zakresie prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 5b w związku z ust. 5a i art. 2 pkt. 2 lit.c ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Przedborzu po rozważeniu możliwości finansowych Gminy Przedbórz (prognoza długu gminy na lata 2007 i 2008 wynosi odpowiednio 1.204 tys. zł i 1.108 tys. zł) wyraża pozytywną opinię w temacie przejęcia od Starostwa Powiatowego w Radomsku zadania powiatowego polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu od 2008 roku. Równocześnie nastąpiłoby przejęcie funkcji organu prowadzącego Zespołu Placówek Oświatowych (bursa i schronisko młodzieżowe). Warunkiem podstawowym przejęcia nadal pozostaje przekazanie przez powiat na rzecz gminy Przedbórz całego majątku przejmowanych placówek (tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XXXIII/246/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 marca 2006r.

w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Przedbórz na lata 2006-2010

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Przedborzu uchwała:

§1. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przedbórz na lata 2006-2010.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przedbórz na lata 2006-2010


 Uchwała Nr XXXIII/247/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie rozszerzenie składu Komisji

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rozszerza się skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich o osobę radnego Mariana Gawrona

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XXXIII/248/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 marca 2006 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220 Nr 23 poz.220 Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203); art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. r 7, poz. 78 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchyla się §§ 20, 23, 31 i 32

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedbórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


UCHWAŁA Nr XXXIII/249/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 marca 2006r.


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 19 ust 1-2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72 poz.747, z 2002 r Nr 113 poz.984, z 2004 r Nr 96 poz.959, Nr 173 poz.1808, z 2005r Nr 85 poz.729 i Nr 130 poz.1087) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.W załączniku do uchwały Nr XXXII/243/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 stycznia 2006r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow wprowadza się następujące zmiany

1) w § 4 uchyla się pkt 2 ,

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w odbiorze ścieków oraz dostawie wody, a także o występujących awariach,

3) w § 8 uchyla się ust.1,

4) uchyla się §§ 13 i 14

5) w § 17 ust 2 pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy - jeżeli osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci nie dokonała zgłoszenia o którym mowa w art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U z 2003r Nr 207, poz.2016 z póź.zm.)

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedbórz

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


UCHWAŁA NR XXXIII/251/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 29 marca 2006r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ ,w związku z art. 13 ust. l, art.28, art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, póz. 2603 z późn. zm. / uchwala się, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nosalewice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 470/3 o powierzchni 0,50 ha. Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radomsku księga wieczysta KW 14305. Nieruchomość stanowi własność Gminy Przedbórz na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 17. 01. 2001r. Nr PZ/PT. 7723/11/2001.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Liczba odwiedzin : 1039
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-04-11 11:37:09
Czas publikacji: 2006-04-11 11:37:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak