Uchwały 

 
 

Uchwała nr II/5/02
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 2002-11-26

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Przedborzu w składzie: Przewodniczący - Gawron Marian Z-ca Przewodniczącego - Naczynski Miłosz Członkowie - Nowak Zbigniew - Margas Adam - Wyciszkiewicz Marek § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

******************************************************

Uchwała nr II/6/02
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 2002-11-26

w sprawie: powołania Komisji Spraw Obywatelskich

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się stałą komisję Rady Miejskiej w Przedborzu - Komisję Spraw Obywatelskich w składzie: Przewodniczący - Wuszt Jerzy Z-ca Przewodniczącego - Nowak Zbigniew Członkowie - Purcelewska Halina - Magdziarz Wojciech - Bilski Tadeusz - Obarzanek Władysław - Wyciszkiewicz Marek - Bielecki Ryszard § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

******************************************************

Uchwała nr II/7/02
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 2002-11-26

w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się stałą komisję Rady Miejskiej w Przedborzu - Komisję Spraw Obywatelskich w składzie: Przewodniczący - Dudkiewicz Zenon Z-ca Przewodniczącego - Mąkosa Jan Członkowie - Purcelewska Halina - Obarzanek Władysław - Bilski Tadeusz - Wuszt Jerzy - Magdziarz Wojciech - Margas Adam - Chudy Wojciech - Gawron Marian § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki
 

******************************************************

Uchwała nr II/8/02
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 2002-11-26

w sprawie: ustalenia diet dla radnych

Na podst. art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ustala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się dla radnych Rady Miejskiej w Przedborzu dietę wg zasad jak niżej: 1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej miesięczna dietę w wysokości 900,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2; 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej miesięczną dietę w wysokości 600,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) dla Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej za udział w posiedzeniu Komisji dieta w wysokości 150% diety radnego, tzn. 150,00 zł; 4) dla pozostałych radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz w komisjach, a także dla Przewodniczących Komisji za udział w posiedzeniu Rady dieta w wysokości 100,00 zł. 2. Dieta w wysokości, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 w przypadku objęcia lub zaprzestania pełnienia tej funkcji w trakcie miesiąca kalendarzowego bez względu na przyczyny przysługuje w wysokości 1/30 za każdy dzień pełnienia funkcji. 3. Uprawnionym, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 przysługuje tylko jedna dieta bez względu na ilość posiedzeń w danym dniu. 4. Ustala się, że w przypadku gdy nie odbędzie się posiedzenie z powodu braku quorum, wówczas uprawnionym przysługuje 1/2 ustalonej diety. § 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Rady Miejskiej radnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-2 następuje potrącenie 20% z wysokości należnej diety. § 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/171/2000 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie ustalenia diet dla radnych zmieniona Uchwałą XLV/310/02 z dnia 9 października 2002r. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

******************************************************

Uchwała nr II/9/02
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 2002-11-26

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przedborza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61 poz. 707 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dla Burmistrza Miasta Przedborza Pana Wojciecha Ślusarczyka wynagrodzenie miesięczne jak niżej: - wynagrodzenie zasadnicze wg kst. zaszeregowania XX - 4.200,00 zł, - dodatek stażowy 16% wynagrodzenia zasadniczego, - dodatek funkcyjny wg 8 stawki - 200% najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 18 listopada 2002r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

  ******************************************************

Uchwała nr II/10/02
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 2002-11-26

w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu do wykonywania wobec Burmistrza Miasta Przedborza wszystkich czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem ustalania jego wynagrodzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

******************************************************

Uchwała nr II/11/02
Rady Miejskiej w Przdborzu
z dnia 2002-11-26

w sprawie: powołania doraźnej komisji statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową, zwaną dalej Komisją w składzie: Przewodniczący - Nowak Zbigniew Z-ca Przewodniczącego - Bielecki Ryszard Członkowie - Purcelewska Halina - Bilski Tadeusz - Magdziarz Wojciech - Wuszt Jerzy - Naczyński Miłosz - Gawron Marian - Dudkiewicz Zenon 2. Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu statutu Gminy Przedbórz i przedłożenia go Radzie Miejskiej do uchwalenia w terminie do 31 marca 2003r. 3. Uznaje się, że Komisja ulega rozwiązaniu w dniu uchwalenia przez Radę Miejską statutu Gminy Przedbórz. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki
 

 

Liczba odwiedzin : 1450
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-01-25 12:55:56
Czas publikacji: 2005-01-25 12:55:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak