Zagospodarowanie przestrzenne 

 
 

 Zagospodarowanie przestrzenne

Dotychczasowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Przedbórz utraciły moc z dniem 1. 01. 2004r.

Gmina Przedbórz posiada ważne zmiany do planów zagospodarowania przestrzennego uchwalone po 1995r., wg poniższego zestawienia:

1. Zmiana fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dotycząca przeznaczenia części terenu Spółdzielni Mieszkaniowej pod zespół garaży – uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXX/147/97 z dnia 20. 03. 1997r.

2. Zmiana fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz dotycząca przeznaczenia terenu w Starej Wsi na cele sportowe- budowę ośrodka karate tradycyjnego – uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXVI/166/2000 z dnia 27.11.2000r.

3. Zmiana fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza wraz ze zmianą w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych położonych nad zalewem w Przedborzu dotycząca przeznaczenia działki w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością realizacji usług nieuciążliwych – uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXVI/167/2000 z dnia 27. 11. 2000r.

4. Zmiana fragmentu miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania budownictwa jednorodzinnego “Majowa Góra” w Przedborzu z jednoczesną zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dotycząca zmiany przebiegu drogi publicznej – ulicy Majowa Góra w celu utworzenia z niej ulicy bez przejazdu od ul.Korycińskiej i utworzenia placu manewrowego na zakończeniu ulicy Majowa Góra – uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXIX/205/2001 z dnia 30. 03. 2001r.

5. Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dotycząca przeznaczenia działki przy ul. Koneckiej na działalność usługowo-handlową /okresowe targowisko miejskie/ - uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXIX/206/2001 z dnia 30. 03. 2001r.

6. Zmiana fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza polegająca na przeznaczeniu terenu pomiędzy ulicami: Częstochowską, Wierzbowską, Nową i Słoneczną pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością realizacji usług nieuciążliwych – uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXI/221/01 z dnia 27. 06. 2001r.

7. Zmiana fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz dotycząca przeznaczenia gruntów w obrębie wsi Taras pod budownictwo letniskowe – uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXIII/247/01 z dnia 24. 10. 2001r.

8. Zmiana fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza polegająca na przeznaczeniu działki przy ul. Korycińskiej pod usługi rzemieślnicze i inne, których uciążliwość zamykać się będzie w obrębie działki – uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXIX/283/02 z dnia 24. 04. 2002r.

9. Gmina Przedbórz posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy uchwalone przez Radę Miejską w Przedborzu uchwałą Nr XVII/122/99 z dnia 28. 12. 1999r.ze zmianami uchwalonymi przez Radę Miejską w Przedborzu uchwałą Nr X/59/07 z dnia 16.05.2007r.

Posiadamy również opracowanie ekofizjograficzne gminy Przedbórz.


Opracowała:

Ewa Piekarska

 

Liczba odwiedzin : 7575
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-02-11 11:20:13
Czas publikacji: 2005-02-11 11:20:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak