Uchwała nr XII/73/03 z dnia 2003-10-20 

 
 

Uchwała nr XII/73/03 z dnia 2003-10-20
w sprawie: zmian budzetu gminy Przedbórz na rok 2003.
" Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r samorzadzie gminnym /DZ.U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z póz.zm/, art. 109 ust f, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U z 2003 r Nr 15 poz 148 z póz zm.zarzadzam co nastepuje :"
§ 1 . Dokonuje sie zmian w planie nakladów inwestycyjnych na rok 2003 i lata
nastepne w 4 pozycji dzialu 600 Transport i lacznosc w nastepujacy sposób:
. Przebudowa drogi gminnej Borowa zwieksza sie srodki wlasne o kwote 7.472,00 a zmniejsza sie kwote dotacji o kwote 7.472,00 wg zalacznika Nr 3 z tenninem
realizacji w roku 2004 przy udziale srodków z Sapardu.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Bunnistrzowi Miasta Przedborza.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega wywieszeniu na tablicy
ogloszen w Urzedzie Miejskim w Przedborzu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki.

załącznik nr 1

   

Liczba odwiedzin : 1323
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-21 13:56:17
Czas publikacji: 2004-10-21 13:56:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak