Zarządzenie nr 9/2004 z dnia 2004-01-22 

 
 

Zarządzenie nr 9/2004

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 2004-01-22


Zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia określonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,którego charakter wymaga od członków komisji przetargowej specjalistycznej wiedzy.

Na podstawie art.20a ust 2a ustawy z dnia 10 czerwca 1994roku o zam. publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. Nr 82, poz.743) zarządzam, co następuje:


§1.W zarządzeniu Nr 59/2003r. Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 października 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia określonego postępo wania o udzielenie zamówienia publicznego, którego charakter wzmaga od członków komisji przetargowej specjalistycznej wiedzy wprowadza się następujące zmiany:

1)ze składu komisji odwołuje się Panią Halinę Kasiczak.

2)skład komisji uzupełnia się o Panią Zofię Grabowską.


§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2004r.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

   

Liczba odwiedzin : 1317
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-21 14:41:18
Czas publikacji: 2004-10-21 14:41:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak