ZARZADZENIE NR 12/2004 z dnia 2004-03-15 

 
 

ZARZADZENIE NR 12/2004

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Z DNIA 15 MARCA 2004 ROKU

zmieniajace zarzadzenie w sprawie konkursu zbiórki makulatury"

"Na podstawie art. 30 ust. 1 w zwiazku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póznozm. ) zarzadza sie co nastepuje:"

§ 1. W zalaczniku do Zarzadzenia Nr 74/2003 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 grudnia 2003 r. wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: Konkurs rozpoczyna sie w dniu 4 stycznia 2004 r. i trwac bedzie do 23 kwietnia 2004 r., przy czym ostateczny termin wydania nagród ustala sie na dzien 5 czerwca 2004 r.

2) § 16 otrzymuje brzmienie: Komisja oglosi o rozstrzygnieciu konkursu w dniu 4 maja 2004 r. w Ratuszu Urzedu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29.

3) § 18 otrzymuje brzmienie: Laureaci nagród glównych zostana powiadomieni o wygranych telefonicznie lub pisemnie w terminie do 12 maja 2004 r.

§ 2. Zarzadzenie w chodzi w zycie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk 

Liczba odwiedzin : 3996
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-27 12:32:55
Czas publikacji: 2004-10-27 12:32:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak