Zarządzenie nr 14/2004 z dnia 2004-03-24 

 
 

Zarządzenie nr 14/2004

Burmistrza Miasta Przedborza

 z dnia 2004-03-24


w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 76 i art. 173 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 40 poz. 354) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na obszarze Gminy Przedbórz miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 13 czerwca 2004 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przedbórz na stronie internetowej www.przedborz.i-bip.pl oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu oraz miejscach, o których mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2004 roku.

 

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

załącznik nr 1 
 

 

   

Liczba odwiedzin : 1114
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-21 14:31:28
Czas publikacji: 2004-10-21 14:31:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak