Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 2004 -03-25 

 
 

Zarządzenie Nr 15/2004r

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie powolania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, uslugi i dostawy zgodnie z przepisami ustawy "Prawo zamówien publicznych" oraz nadania regulaminu pracy komisji.

Na podstawie art.19 ust 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. "Prawo zamówien publicznych"/Dz.U z 2004r.Nr 19 poz.l??/ zarzadzam, co nastepuje:

§1.Powoluje stala komisje przetargowa z nastepujacych pracowników Urzedu Miejskiego w Przedborzu.

l/Szwed Maria -przewodniczacy komisji,

2/Zimny Jaroslaw -z-ca przewodniczacego,

3/Krawczyk Walena -sekretarz komisji,

4/Smolich Jadwiga -czlonek komisji,

5/Gaj Halina -czlonek komisji,

6/Piekarska Ewa -czlonek komisji,

7/Grabowska Zofia -czlonek komisji,

8/Janosik Wieslawa -czlonek komisji,

91MlynarczykElzbieta -czlonek komisji,

lO/Chudy Jaroslaw -czlonek komisji,

ll/Malecki Jerzy -czlonek komisji,

12/Szopa Slawomir -czlonek komisji,

13/Koski Artur -czlonek komisji,

14/Chojnacki Slawomir -czlonek komisji,

15/Wtorek Lukasz -czlonek komisji.

§2. Zadaniem komisjijest:

-ocena spelnienia przez wykonawców warunków udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówieniaoraz badanie i ocena ofert,

-przedstawienie kierownikowi zamawiajacego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,

-wystapienie z wnioskiem o uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia.

§3. Komisja ma charakter staly i bedzie przeprowadzala wszystkie postepowania bez wzgledu na wartosc zamówienia, do których stosuje sie prawo zamówien publicznych.,.

§4.Zatwierdzam tryb pracy oraz zakres obowiazków czlonków komisji stanowiacy zalacznik Nr l

do niniejszegozarzadzenia.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

 załącznik nr 1

   

Liczba odwiedzin : 1201
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-27 13:17:14
Czas publikacji: 2004-10-27 13:17:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak