ZARZADZENIE NR 22/04 z dnia 2004-05-18 

 
 

ZARZADZENIE NR 22/04

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów poslów do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póznozm.) w zwiazku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Burmistrz Miasta Przedborza zarzadza co nastepuje:

§ 1. Powoluje sie 5 obwodowych komisji wyborczych w skladach okreslonych w zalaczniku niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega podaniu do publicznej wiadomosci w sposób zwyczajowo przyjety.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

załacznik nr 1

   

Liczba odwiedzin : 1371
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-27 15:12:39
Czas publikacji: 2004-10-27 15:12:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak