Zarządzenie nr 28/2004 z dnia 2004-06-18 

 

 

„ Zarządzenie Nr 28 /2004r

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 18 czerwca 2004rw sprawie przyjęcia bilansu i sprawozdania zakładu budżetowego -
Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu za rok 2003.”


Na podstawie art.11 ust 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15 poz 148,oraz § 14 ust 1 § 18 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych /Dz.U Nr 153 poz 1752 / zarządza się co następuje :”


§ 1. Burmistrz Miasta Przedborza po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2003 , zamykającego się sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 7.863.402,43 i wynikiem finansowym dodatnim /zysk/ w kwocie 26.956,91, p o s t a n a w i a m przyjąć przedłożone sprawozdanie.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

   


Liczba odwiedzin : 1378
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-21 14:27:36
Czas publikacji: 2004-10-21 14:27:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak