Zarządzenie nr 29/2004 z dnia 2004-06-24 

 
 

Zarządzenie Nr 29/2004

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 24 czerwca 2004rw sprawie : zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004”

„ Na podstawie art. 128, ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r . Nr 15, poz.148 z póź.zm/ § 10 pkt. 4 uchwały Nr XVII/99/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2004 zarządza się co następuje :”

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.500,00
w/g załącznika Nr 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.500,00

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- dochody 10.763.179,00
- wydatki 10.408.202,00

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu. 

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

  załącznik nr 1  

Liczba odwiedzin : 1106
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-21 14:25:07
Czas publikacji: 2004-10-21 14:25:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak