Zarządzenie nr 30/2004 z dnia 2004-06-25 

 
 
Zarządzenie Nr 30/04

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 25 czerwca 2004rw sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Przedborzu „„ Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego /Dz.U. Nr 94 poz 1097/ i uchwałą Nr XXIII/152/2000 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2000r w sprawie sprawowania nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przedborzu zarządza się, co następuje :”


§ 1.Burmistrz Miasta Przedborza po rozpatrzeniu przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu sprawozdania finansowego za rok 2003, zamykającego się sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 1.183.603,53 i wynikiem ujemnym /strata brutto/ w kwocie 107.084,72 p o s t a n a w i a przyjąć przedłożone sprawozdanie .


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

   

Liczba odwiedzin : 1120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-21 14:11:02
Czas publikacji: 2004-10-21 14:11:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak