Zarzadzenie Nr 31/04 z dnia 2004-06-28 

 
 

Zarzadzenie Nr 31/04

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 28 czerwca 2004r

 

w sprawie: zmian budzetu gminy Przedbórz na rok 2004 "

 

" Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych f Dz.U. z 2003r Nr 15, poz. 148 z póz.zmJ § 10 pkt. 4 uchwaly Nr XVIIf99f04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004r w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Przedbórz na rok 2004 zarzadza sie co nastepuje :"

§ 1.1.Zwieksza sie dochody budzetowe o kwote wfg zalacznika Nr 1 o 21.486,00

2. Zwieksza sie wydatki budzetowe o kwote wfg zalacznika Nr 2 o 21.486,00

§ 2. Budzet po zmianach wynosi:

- dochody 10.784.665,00

-wydatki 11.429.688,00

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§ 4. Zarzadzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie go na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Przedborzu.

 Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

Załącznik nr 1    Załącznik nr 2

   

Liczba odwiedzin : 1287
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-28 09:23:31
Czas publikacji: 2004-10-28 09:23:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak