Zarządzenie Nr 32/04 z dnia 2004-06-30 

 

 

 Zarządzenie Nr 32/04

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 czerwca 2004rw sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy na rok 2004 „„Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148 z póź. zm/ zarządza się co następuje „§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu

gminy na rok 2004 wg załącznika Nr 1


§ 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Miejskim w Przedborzu.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

Załącznik nr 1

   


Liczba odwiedzin : 1089
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-28 09:35:00
Czas publikacji: 2004-10-28 09:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak