Zarządzenie Nr 37/04 z dnia 2004-08-31 

 
 

  Zarządzenie Nr 37/04

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 31 sierpnia 2004 rokuzmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu”
“Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:”

§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/03 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie Regulaminu Urzędu Miejskiego w Przedborzu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 8 skreśla się tiret 5

2) w § 16 skreśla się pkt 3


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

   

Liczba odwiedzin : 1133
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-28 10:23:19
Czas publikacji: 2004-10-28 10:23:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak