Zarządzenie Nr 44 /04 z dnia 2004-09-30 

 
 

Zarządzenie Nr 44 /04

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 września 2004 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

“Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:”

§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/03 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie Regulaminu Urzędu Miejskiego w Przedborzu zmienionego zarządzeniami:

- Nr 54/03 z dnia 29 września 2003 r.

- Nr 73/03 z dnia 22 grudnia 2003 r.

- Nr 37/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.

- Nr 38/04 z dnia 08 września 2004 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 w pkt 9 tiret 3 otrzymuje brzmienie:

- kierowcy samochodów ciężarowych - 2 ½ (1 + 3 x ½ etatu)

2) w § 6 w ust. 7 tiret 4 otrzymuje brzmienie:

- sprzątaczki – 2 ( 1 + 2 x ½ etatu)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

   

Liczba odwiedzin : 1139
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-12-08 15:04:00
Czas publikacji: 2004-12-08 15:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak