Zarządzenie Nr 51/04 

 
 

Zarządzenie Nr 51/04

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 19 listopada 2004 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 póz. 1547 z późn. zm.), § 3 ust. 1-2, § 10 ust 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie (M. P. Nr 37 póz. 588 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 47/04 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w § l, wpkt 1:

1) ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr III w Górach Mokrych odwołuje się panią Anetę Wyciszkiewicz zam. Borowa 26 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Piotr Malczak",

2) uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr III w Górach Mokrych o osobę pani Renaty Bajer zam. Piskorzeniec-Leśniczówka

§ 2. Zarządzenie  wchodzi  w  życie z dniem  podpisania

  Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1161
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-12-16 13:32:25
Czas publikacji: 2004-12-16 13:32:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak