Zarządzenie Nr 52 / 2004 

 
 

Zarządzenie Nr 52 / 2004

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 listopada 2004 r .

w sprawie powołania likwidatora zakładu budżetowego

Na podstawie art. 26 ust. l i art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r nr 142 póz. 1591 z poź. zm.), § 9 uchwały Nr XXI/136/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 305, póz. 2525) zarządza się co następuje:

§1. Powołuje się w osobie Artura Zasobniaka dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu likwidatora zakładu budżetowego Gminy Przedbórz pn. Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu.

§ 2. W ramach procedury likwidacyjnej likwidator zinwentaryzuje wszystkie użytkowane przez Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu składniki mienia komunalnego i protokołem zdawczo - odbiorczym przekaże Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Slusarczyk

 

  

Liczba odwiedzin : 2267
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-12-16 13:37:24
Czas publikacji: 2004-12-16 13:37:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak