Zarządzenie Nr 53/04 

 
 

    Zarządzenie  Nr 53/04

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 listopada 2004r

w sprawie: zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004"

„ Na podstawie  art. 128 ust. l i 2 pkt. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r Nr 15 , póz 148 z późniejszymi zmianami /, § 10 pkt. 4 Uchwały Nr XVII/99/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2004 zarządza się co następuje :"

§1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                           127.544,00
w/ g załącznika Nr l

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                             127.544,00
w/ g załącznika Nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

* dochody                                                                         11.802.583,00

* wydatki                                                                            12.052.970,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie miejskim w Przedborzu.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 53

Załącznik nr 2 do zarzadzenia nr 53

 

Liczba odwiedzin : 5306
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-12-16 13:45:24
Czas publikacji: 2004-12-16 13:45:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak