Zarządzenie Nr 50/06 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 20 września 2006r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej na II półrocze 2006r.

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U z 2002r Nr 147 poz.1229 z póź.zm/,komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia  w drugim kwartale 2006 roku /MP.z 2006 r Nr 55 poz.588/,zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny w kwocie 8.00 zł za każdą godzinę uczestnictwa przez członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,oraz inne działania zlecone przez Burmistrza Miasta Przedbórz.

§ 2 Ekwiwalent w kwocie , o której mowa w § 1 przysługuje na II półrocze 2006r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2006r.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 899
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-30 13:41:51
Czas publikacji: 2006-11-30 13:41:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak