Zarządzenie Nr 52/06 

 
 

Zarządzenie Nr 52/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 września 2006r.

w sprawie wniesienia na stan środków trwałych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ , art. 3 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości / Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1. Zdjąć z ewidencji środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Przedborzu środki trwałe :

1) budynek ZOZ przy ul. Częstochowskiej 25

  1. budynek ZOZ Góry Mokre

będące w bezpłatnym użytkowaniu SP ZOZ zgodnie z umową z dnia

01.10.2000r. i przyjąć na stan ewidencji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 949
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-05 09:30:27
Czas publikacji: 2006-12-05 09:30:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak