Zarządzenie Nr 56/06 

 
 

Zarządzenie Nr 56/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 października 2006

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
”Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Żeleźnica, Grobla i Zuzowy gm. Przedbórz”

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ z a r z ą d z a m ,

c o   n a s t ę p u j e :

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Jarosław Chudy -Przewodniczący

2. Jarosław Zimny -Z-ca Przewodniczącego

7. Waleria Krawczyk -Sekretarz

8. Izabela Poborska -członek

9. Anna Kuder -członek

10.Artur Koski -członek

  1. §. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

”Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Żeleźnica, Grobla i Zuzowy gm. Przedbórz”

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 958
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-21 12:39:06
Czas publikacji: 2006-11-21 12:39:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak