Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2006r. 

 
 
PROTOKÓŁ
z sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

i zgromadzeni mieszkańcy miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1

Obrady  inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej rozpoczęły się            o godz. 12:00.

Otwarcia dokonał najstarszy wiekiem radny Józef Słoniewski.

Na wstępie powitał wszystkich przybyłych na obrady sesji. Nowo wybranym radnym złożył najlepsze gratulacje.  

Ad. 2

Następnie przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Radny senior poprosił zebranych o powstanie, po czym odczytał rotę  ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” 

zaś najmłodszy wiekiem radny Michał Kieruzal odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy słowem „ślubuję” potwierdzili złożenie ślubowania.

Aktem tym nowo wybrani radni stali się pełnoprawnymi radnymi. 

Ad.3

Kolejnym punktem proponowanego porządku obrad był wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny senior zwrócił się do Rady o powołanie Komisji Skrutacyjnej, celem przeprowadzenia tajnego głosowania, wyłaniającego Przewodniczącego Rady.

W skład Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym wybrano:

-         radną Zofię Będkowską,

-         radnego Grzegorza Trzeciaka,

-         radnego Krzysztofa Zawiszę.

Po ukonstytuowaniu się Komisji, poinformowano, iż funkcję Przewodniczącego objął radny Trzeciak, Z-cy Przewodniczącego – radna Będkowska, zaś Sekretarza – radny Zawisza.

W dalszej części obrad radny senior wystąpił do Rady o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Następnie zaproponował wzór karty do głosowania  oraz przedstawił zasady głosowania.

Radna Katarzyna Barabasz zgłosiła kandydaturę pana Józefa Słoniewskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady. Radny Słoniewski wyraził na to zgodę. Natomiast Radny Krzysztof Borciuch zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Magdziarza na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Radny Magdziarz wyraził na to zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad ogłosił kilkuminutową przerwę celem przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie wznowiono obrady.

Wywoływany poszczególny radny otrzymywał kartę  do głosowania, po czym w sposób tajny, znakiem X określał się, czy jest za, przeciw, czy się wstrzymuje.

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów, radny Grzegorz Trzeciak odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z  przeprowadzonego głosowania i  stwierdził, że radny Józef Słoniewski otrzymał:

-         15 głosów za

tym samym został wybrany na Przewodniczącego Rady.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu          do niniejszego protokołu.

Nowo wybrany Przewodniczący złożył podziękowania za oddane mu zaufanie.

Kontynuując prowadzenie obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski przystąpił do procedury wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

Otrzymawszy kartę do głosowania radni w sposób tajny określali swoje stanowisko w stosunku do zgłoszonej kandydatury radnego Wojciecha Magdziarza  na Wiceprzewodniczącego Rady.

Po przeliczeniu głosów, radny Grzegorz Trzeciak odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z  przeprowadzonego głosowania i  stwierdził, że radny Wojciech Magdziarz otrzymał:

-         10 głosów za

wobec tego został wybrany na Wiceprzewodniczącym Rady.

Następnie Przewodniczący Rady radny Słoniewski odczytał uchwały:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu oraz

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4

a) Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad, czyli powołania stałych Komisji Rady.

Na podstawie wcześniej złożonych przez radnych deklaracji do pracy                   w komisjach Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, przypisanych do poszczególnych komisji.

W związku z faktem, iż do składu Komisji Rewizyjnej zgłosiło się 7 radnych (zgodnie ze Statutem Gminy o 2 osoby za dużo) Przewodniczący poinformował, iż Komisja Rewizyjna może liczyć tylko 5 radnych.

Wobec powyższego rezygnację ze składu Komisji Rewizyjnej sam złożył radny Trzeciak. Następnie w drodze głosowania ze składu Komisji Rewizyjnej wyeliminowano radną Katarzynę Barabasz.

W związku z powyższym oraz po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy, skład Komisji Rewizyjnej przedstawił się następująco:

Przewodniczący -  Michał Kieruzal

Z-ca Przewodniczącego – Aneta Olejnik

Członkowie:

- Renata Bajer

- Tomasz Łopaciński

- Krzysztof Zawisza

Przewodniczący Rady radny Słoniewski przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, po czym poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 15 głosów za. 

b) Następnie Przewodniczący Rady radny Słoniewski odczytał zgłoszone nazwiska do składu Komisji Spraw Obywatelskich i poprosił o ukonstytuowanie się Komisji.

W związku z powyższym skład Komisji Spraw Obywatelskich przedstawił się następująco:

Przewodniczący -  Wojciech Karbownik

Z-ca Przewodniczącego -  Renata Bajer

Członkowie:

- Zofia Będkowska

- Józef Słoniewski

- Andrzej Bobras

- Wojciech Magdziarz

- Krzysztof Borciuch

- Władysław Obarzanek

Przewodniczący Rady radny Słoniewski przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, po czym poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 15 głosów za.

c) Przewodniczący Rady radny Słoniewski odczytał zgłoszone nazwiska do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i poprosił o dokonanie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Komisji.

W związku z powyższym skład Komisji Spraw Obywatelskich przedstawił się następująco:

Przewodniczący – Jan Mąkosa

Z-ca Przewodniczącego -  Zofia Będkowska

Członkowie:

- Katarzyna Barabasz

- Andrzej Bobras

- Michał Kieruzal

- Wojciech Magdziarz

- Krzysztof Borciuch

- Władysław Obarzanek

- Grzegorz Trzeciak

Przewodniczący Rady radny Słoniewski przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, po czym poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania stanowił 14 głosów za i 1 wstrzymujący.

W tej części obrad Przewodniczący rady ogłosił 10-cio minutową przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady. 

Ad. 6

Głos zabrał mieszkaniec miasta, pan Marek Koń, który składając gratulacje nowo wybranej Radzie złożył kwiaty na ręce Przewodniczącego Rady.

Do życzeń również dołączyli się: nowo wybrany Burmistrz Miasta pan Miłosz Naczyński oraz Sekretarz Miasta pani Maria Szwed.

Następnie pani Sekretarz poinformowała Radę, iż zgodnie z ustawą samorządową oraz ordynacją wyborczą radni są zobowiązani w terminie 30 dni od zaprzysiężenia do złożenia oświadczeń majątkowych. Dodała, iż nie złożenie oświadczenia majątkowego jest jednoznaczne z utratą mandatu radnego.

Ponadto pani Sekretarz nadmieniając o konieczności podjęcia uchwał w sprawie opłat lokalnych na rok 2007, zapytała czy Komisje Rady zaczną prace przed drugą sesją Rady Miejskiej?

Rada wspólnie z panem burmistrzem Naczyńskim ustaliła, iż posiedzenia komisji poświęcone tematyce opłat lokalnych na 2007 r. odbędą się po zaprzysiężeniu burmistrza. 

Ad. 7

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Słoniewski zakończył I sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2006 r.

 


Liczba odwiedzin : 1159
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-04 20:23:56
Czas publikacji: 2006-12-04 20:23:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak