Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006r. 

 
 
PROTOKÓŁ
z XL sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 26 października 2006 roku


XL sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała do godz. 1505.

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Nie wziął udziału radny Władysław Obarzanek

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza Miasta

dyrektorzy podległych jednostek

Ad 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym wcześniej.

Przewodniczący Bielecki zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu: Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2005 rok.

Propozycja ta została przyjęta w sposób jednogłośny.

Wobec powyższego porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej przedstawiał się jak poniżej:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady między sesjami.

4. Informacja z działalności Burmistrza miasta między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Rady i Urzędu Miejskiego w Przedborzu w kadencji 2002-2006

6. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2005 rok.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2006 rok,

b) w sprawie stanowiska co do użyczenia nieruchomości na okres 10 lat,

c) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

d) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz

8. Zapytania, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Sprawozdania z działalności Komisji Rady złożyli ich Przewodniczący. Przedmiotowy materiał z wystąpień stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni wnieśli następujące spostrzeżenia:

W uzupełnieniu złożonego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, radny Naczyński poinformował, iż w związku z nie wywiązaniem się z umownego terminu zakończenia termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Przedborzu, na wykonawcę tego zadania zostaną nałożone kary umowne (za 16 dni).

Radny Bielecki wnioskował o wyposażenie kotłowni Szkoły Podstawowej w Przedborzu w przyrząd badający wilgotność zrębek drzewnych podawanych do pieca.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

W związku ze złożoną informacją radny Mąkosa zapytał czy została zatrudniona w Urzędzie osoba ds. pozyskiwania środków unijnych?

Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miasta pani Maria Szwed.

Informując, iż w wyniku ogłoszenia konkursu na w/w stanowisko, nie zostały spełnione wymogi formalne osób ubiegających się o pracę, konkurs zostanie ogłoszony ponownie, z tym że zostaną zmienione jego warunki.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Rady i Urzędu Miejskiego w Przedborzu w kadencji 2002-2006 przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu.

Do powyższego nie wniesiono uwag.

Ad. 6

Przewodniczący Rady zapoznając zebranych z informacją dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych za 2005 rok, odczytał:

- pismo Wojewody Łódzkiego, znak: BO-0717/2328/OM/06 dotyczące analizy oświadczenia majątkowe za 2005 r. złożone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Przedborza;

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku, znak: I/412/878/06 dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2005 r. złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Przedborzu;

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku, znak: I/412/879/06 dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2005 r. złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Do powyższego nie wniesiono uwag.

W tej części obrad ogłoszono 15 minutową przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

Przewodniczący Bielecki udzielił głosu Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotne pani Kamińskiej Nowak, która wręczając kwiaty złożyła podziękowania za dotychczasową współpracę Radzie miejskiej i panu Burmistrzowi Miasta.

Ad. 7

a). Przewodniczący Rady przystępując do realizacji dalszej części porządku obrad, przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2006 rok.

Głos zabrała Skarbnik Miasta pani Młynarczyk, która odwołując się do ustaleń Komisja Spraw Obywatelskich, poinformowała, iż nie ma konieczności zwiększać środków na zadaniu budowa wodociągu Kaleń (kwestia 3 tys. zł).

Ponadto radny Mąkosa zapytał, czy dodatkowe 12 tys. zł zakończy budowę drogi Turystyczna?

Odpowiadając pan Burmistrz Sobolewski zaznaczył, iż powyższa kwota przeznaczona jest na wykonanie projektu technicznego.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady radny Bielecki przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2006 r.

Wynik głosowania nad powyższym projektem stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za, nieobecność radnego Gawrona).

Uchwała Nr XL/280/06 w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 została podjęta i przekazana do realizacji.

b). Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie stanowiska co do użyczenia nieruchomości na okres 10 lat.

Wobec braku pytań do w/w projektu, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, wynik którego stanowił jednomyślną akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr XL/281/06 w sprawie co do użyczenia nieruchomości na okres 10 lat została podjęta i przekazana do realizacji.

c). Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok, po czym poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania nad powyższym projektem stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za, nieobecność radnego Bieleckiego).

Uchwała Nr XL/282/06 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok w została podjęta i przekazana do realizacji.

d). Przewodniczący Rady radny Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz i poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania nad powyższym projektem stanowił jednogłośną akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr XL/283/06 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz rok w została podjęta i przekazana do realizacji.

Ad. 8

Radny Naczyński zapytał, czy została udzielona odpowiedz pani Annie Kaźmierczak w sprawie umorzenia zaległości za wodę i kanalizację?

Pan Burmistrz Ślusarczyk, odpowiedział, że jest umówiony z panią Kaźmierczak i postara się tą sprawę wyjaśnić.

W tej części obrad, w związku z faktem, iż była to ostatnia sesja Rady Miejskiej w kadencji 2002-2006 radni, przewodniczący, pan burmistrz oraz skarbnik podziękowali sobie nawzajem za dotychczasową współpracę, którą oceniono za dobrą.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XL obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Przedbórz, dn. 03.11.2006 r. Protokół sporządziła:

Barbara Kowalik

 

Liczba odwiedzin : 964
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-02-02 15:12:41
Czas publikacji: 2007-02-02 15:12:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak