Rejestry, ewidencje, archiwa 

 
 

 Urząd Miejski w Przedborzu prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

1) Referat Organizacyjny

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr upoważnień

- Rejestr pełnomocnictw

- Rejstr umów

- Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta

- Rejestr jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Przedbórz

- Ewidencja akt osobowych

- Ewidencja pieczęci i stempli

- Ewidencja delegacji służbowych

- Ewidencja szkolonych

- Ewidencja emerytów i rencistów

2) Referat Spraw Obywatelskich

- Rejestr wyborców

- Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych

- Rejestr ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej

- Rejestr przedpoborowych

- Ewidencja ludności

- Ewidencja osób dopuszczonych do informacji niejawnych

- Ewidencja poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru

- Ewidencja środków łączności alarmowej

3) Referat Finansowo – Budżetowy

- Rejestry podatkowe

- Ewidencje podatkowe

- Ewidencja dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania w zakresie zadań własnych gminy

- Ewidencja dochodów budżetowych według źródeł ich powstawania w zakresie zadań zleconych

- Ewidencja wykorzystania środków budżetowych według dysponentów w zakresie zadań własnych

-Ewidencja wykorzystania środków budżetowych według dysponentów w zakresie zadań zleconych

- Ewidencja wykorzystania środków na realizację zadań gospodarki pozabudżetowej

- Ewidencja funduszy specjalnych i celowych

- Ewidencja przychodów i rozchodów funduszy

- Ewidencja przychodów i rozchodów środków specjalnych

- Ewidencja sprzętu i materiałów łączności

- Ewidencja obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych

4) Samodzielne stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Działaności Gospodarczej

- Rejestr instytucji kultury

- Ewidencja działalności gospodarczej

- Ewidencja obiektów szkolnych i placówek oświatowych

- Ewidencja spełnienia obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki

5) Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych

- Rejestr Zamówień publicznych

- Ewidencja inwestycji

- Ewidencja zbiorników nieczystości tzw. szamb

- Ewidencja dróg gminnych na odcinkach poza granicami administracyjnymi miast

- Ewidencja dróg gminnych w granicach administracyjnych miast

 

6) Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki lokalowej

- Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

- Rejestr umów najmu lokali mieszkalnych

- Rejestr lokali mieszkalnych będących w administracji Gminy Przedbórz od dnia 3.11.2009 r.

- Rejestr decyzji o umorzeniu i rozłożeniu na raty należności pieniężnych najemców lokali komunalnych

- Ewidencja bezdomnych zwierząt odłapanych z terenu Gminy Przedbórz


7) Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami

- Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego

- Rejestr umów dzierżawnych

- Rejestr wniosków do planów miejscowych i studium

- Rejestr potwierdzeń odbioru aktów notarialnych przez podatki

- Rejestr postanowień do podziałów nieruchomoości

- Rejestr wydanych decyzji podziału nieruchomości

- Rejestr gruntów skomunalizowanych

- Rejestr wydanych decyzji dotyczących przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność

- Rejestr skomunalizowanych gruntów rolnych

- Rejestr nieruchomości sprzedanych lub oddanych w wieczyste użytkowanie

- Rejestr numeracji porządkowej miasta Przedbórz

- Rejestr numeracji porządkowej gminy Przedbórz

- Rejestr gruntów PFZ (SP i ANR)

- Decyzje o przejęciu na Skarb Państwa gospodarstw rolnych

- Rejestr zaświadczeń o zagospodarowaniu przestrzennym i studium

- Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości

- Rejestr nieruchomości zabytkowych na terenie na terenie miasta i gminy Przedbórz.

8) Urząd Stanu Cywilnego

- Rejestr urodzeń

- Rejestr małżeństw

- Rejestr zgonów

9) Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

- Rejestr uchwał Rady Miejskiej

- Rejestr wniosków i interpelacji radnych

- Ewidencja komisji Rady Miejskiej

10) Informatyk

- Ewidencja stosowanych systemów i programów

- Ewidencja baz danych

11) Radcy prawni

- Rejestr spraw cywilnych

- Rejestr spraw karnych

* Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198), o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

W Urzędzie Miejskim w Przedborzu prowadzone jest archiwum zakładowe oraz archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

* Dane zawarte w archiwach udostępniane są na wniosek, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

Liczba odwiedzin : 8725
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-02-11 14:25:34
Czas publikacji: 2005-02-11 14:25:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak