ZARZĄDZENIE NR 18/07 

 
 

 ZARZĄDZENIE NR 18/07

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 2 maja 2007 roku

w sprawie wyznaczenia pracownika do zarządzania oprogramowaniem

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( Dz.U. z 2001 r. nr. 142 poz.1591 z późn. zm. ), art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1593 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

 § 1. Wyznacza się pracownika – informatyka Urzędu Miejskiego w Przedborzu w osobie Pana Pawła Olczyka do zarządzania oprogramowaniem komputerowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu .

 §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 1609
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-06 11:58:48
Czas publikacji: 2007-06-06 11:58:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak