Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 16 października 2006r. 

 
 
PROTOKÓŁ
z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 16 października 2006 roku


XXXIX sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 10:00 i trwała do godz. 11:45.

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Nie wziął udziału radny Wojciech Magdziarz

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza Miasta

dyrektorzy podległych jednostek

Ad 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (spóźnienie radnego Margasa), co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym wcześniej.

Ad. 2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Sprawozdania z działalności Komisji Rady złożyli ich Przewodniczący. Przedmiotowy materiał z wystąpień stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie wnieśli pytań.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

W związku ze złożoną informacją radni wnieśli następujące zapytania:

- radny Naczyński odnosząc się do budowy drogi Turystyczna, zapytał, czy jest możliwe, aby po doprojektowaniu tej drogi, ten sam wykonawca w ramach dotychczasowych środków dokończył prace?

Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił, ze nie ma takiej możliwości, należy wszcząć procedurę od początku.

- radny Naczyński zapytał, czy szkoła podstawowa jest zabezpieczona w paliwo do ogrzania obiektu?

Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk poinformował, iż na ten moment szkoła posiada paliwo do rozruchu urządzeń, następnie zostanie ogłoszony przetarg na zrębki.

Ad. 5

A) Przewodniczący Rady radny Bielecki przeczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2006, po czym głos zabrał radny Naczyński.

Radny zapytał, czy koniecznie teraz należy przystąpić do budowy dróg w miejscowościach Grobla i Zuzowy? Zdaniem radnego w obecnej sytuacji (okres wyborczy) zgłoszone oferty do przetargu na te zadania będą zawyżone, co w konsekwencji przyniesie wymierny efekt.

Z wypowiedzią radnego nie zgodził się pan burmistrz Ślusarczyk, który zwrócił uwagę, iż prace na drogach kontynuowane są na terenie całego kraju i to napędza koniunkturę, ponadto dodał, że wzrosła cena kamienia, co z pewnością miało wpływ na droższą ofertę w przetargu niż zakładana wartość zadania.

W związku z faktem, iż innych pytań nie zgłoszono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2006 rok.

Wynik głosowania stanowił 13 głosów za i 1 wstrzymujący się,

wobec czego Uchwała Nr XXXIX/274/06 w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 została podjęta i przekazana do realizacji.

B) Przewodniczący Rady radny Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przedbórz, po czym wobec braku pytań poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady.

Uchwała Nr XXXIX/275/06 w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 została podjęta i przekazana do realizacji.

C) Przewodniczący Bielecki przeczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Przedborzu.

Przystąpiono do głosowania nad w/w projektu, efektem czego było jego przyjęcie.

Uchwała Nr XXXIX/276/06 w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 została podjęta i przekazana do realizacji.

D) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za realizację świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu i przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania nad powyższym projektem stanowił jednogłośną akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr XXXIX/277/06 w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 została podjęta i przekazana do realizacji.

E) Przewodniczący Rady radny Bielecki przedstawił projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Następnie poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania nad powyższym projektem stanowił jednogłośną akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr XXXIX/278/06 w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 została podjęta i przekazana do realizacji.

F) Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Radny Nowak zapytał, czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisu o dodatku motywacyjnym dla nauczycieli informatyki/

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Bielecki, który zwrócił uwagę, iż jest to w gestii dyrektora szkoły.

Innych pytań nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania nad powyższym projektem stanowił jednogłośną akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr XXXIX/279/06 w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 została podjęta i przekazana do realizacji.

Ad. 6

  • Głos zabrała pani Krystyna Koń – mieszkanka Przedborza.

Pani Koń zwróciła się pisemnie do Przewodniczącego Rady z pytaniem, na czyje zaproszenie uczestniczyła i jaka rolę pełniła w spotkaniu pracowników służby zdrowia – nauczycielka biologii tut. liceum pani Hanna Szczepańska Gaj?

Odpowiadając, Przewodniczący Bielecki poinformował, iż w najbliższym czasie do przedmiotowego pisma ustosunkuje się pani Dyrektor SPZOZ.

  • Radny Naczyński zwrócił się z padaniem pani Anny Kaźmierczak, która poprosiła o umorzenie zaległości za wodę, kanalizację oraz kosztów sądowych.

Pan Burmistrz Ślusarczyk odpowiedział, iż w kwestii tej będzie rozmawiał z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych.

Radny Naczyński zapytał, dlaczego w związku z budową wodociągu w miejscowości Zagacie kierownik ZUK-u oczekuje od jednej z mieszkanek kwoty 200 zł?

Odpowiadając pan Włodzimierz Rak wyjaśnił, iż jest to kwota, którą on prywatnie założył za tą panią, opłacając należność za projekt zmian organizacji ruchu w Starostwie, a teraz ma problem z odbiorem tych pieniędzy.

Ad. 7

Przewodniczący Rady radny Bielecki podał termin następnej (ostatniej w tej kadencji) sesji Rady – 26.10.2006 r.

Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXXIX obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Przedbórz, dn. 25.10.2006 r. Protokół sporządziła:

Barbara Kowalik


 

Liczba odwiedzin : 935
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-23 14:08:38
Czas publikacji: 2006-11-23 14:08:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak