Zarządzenie Nr 61/06 

 
 

Zarządzenie Nr 61/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 października 2006r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w urzędzie Miejskim w Przedborzu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz. U. z 2002 r. Nr.76 poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. nr 142 poz.1020) zarządza się co następuje:

§ 1 .W zarządzeniu Nr 15/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Przedborzu wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1-3 niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 938
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-05 10:06:49
Czas publikacji: 2006-12-05 10:06:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak