Zarządzenie Nr 4/05 

 
 

"Zarządzenie Nr 4/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 9 lutego 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz”


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./  oraz § 8 ust. 1, 2 i 3, § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zdobycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Przedborza zarządza co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz, zwaną dalej "Komisją" w składzie:

Przewodniczący Komisji - Ewa Piekarska

Członkowie Komisji:

Alicja Grochola

Waleria Krawczyk

Zofia Grabowska

Witold Sobolewski

Wojciech Magdziarz

§ 2. Do ważności czynności przeprowadzonych przez Komisję potrzebny jest udział Przewodniczącego Komisji i co najmniej dwóch Członków.

§   3.     Traci moc Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Mista Przedborza z dnia 8 maja 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz.

§   4.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 3609
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-11 13:18:27
Czas publikacji: 2005-03-11 13:18:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak