Zarządzenie Nr 5/05 

 
 

"Zarządzenie Nr 5/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 1 marca 2005 roku

w sprawie wyznaczenia lekarza opiniującego skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./,  § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i Pielęgnacyjno-Opiekuńczych oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265)

 zarządza się co następuje:

§ 1. Wyznacza się zastępcę ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu w osobie Pani Urszuli Bemnarek - Ślusarczyk jako lekarza opiniującego skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Przedborzu, będącego oddziałem Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

§   4.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w. z. Zastępca Burmistrza Witold Sobolewski

 

Liczba odwiedzin : 1290
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-11 13:36:01
Czas publikacji: 2005-03-11 13:36:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak