Zarządzenie Nr 6/05 

 
 

 "Zarządzenie Nr 6/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 1 marca 2005 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu”


“Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:”

§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/03 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie Regulaminu Urzędu Miejskiego w Przedborzu zmienionego zarządzeniami:

- Nr 54/03 z dnia 29 września 2003 r.

- Nr 73/03 z dnia 22 grudnia 2003 r.

- Nr 37/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.

  • Nr 38/04 z dnia 08 września 2004 r.

  • Nr 44/04 z dnia 30 września 2004 r.

  • Nr 2/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 8 tiret 4 otrzymuje brzmienie:

- ds wymiaru podatków - 3”

  1. w § 6 w ust. 1 w pkt 10 skreśla się tiret 2.

  2. w § 15 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

    "17. Prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem osób fizycznych do Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1134
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-11 13:53:58
Czas publikacji: 2005-03-11 13:53:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak