Zarządzenie Nr 7/05 

 
 

"Zarządzenie Nr 7/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 7 marca 2005r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Przedbórzna rok 2005„"Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z póź.zm / oraz na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. Dz 2003 Nr 15 poz 148 z póź zm/ zarządzam co następuje „ :

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy Przedbórz w/ g załącznika

Nr 1 i Nr 2 .

§ 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Miejskim w Przedborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 6928
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-11 14:01:40
Czas publikacji: 2005-03-11 14:01:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak