Zarządzenie Nr 9/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 9/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; zmiany z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 96 poz. 959; Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, zmiany z 2004 roku Dz. U. Nr 64 poz.593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135)


zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Przedborzu Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1147
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-11 14:22:14
Czas publikacji: 2005-03-11 14:22:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak