Zarządzenie Nr 10/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 10/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 9 marca 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe


Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; zmiany z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 96 poz. 959; Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, zmiany z 2004 roku Dz. U. Nr 64 poz.593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135)


zarządzam co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową o charakterze doradczym i opiniodawczym do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych w roku 2005 przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej w składzie:

1. Jadwiga Smolich - Przewodniczący

2. Artur Koski - Zastępca przewodniczącego

3. Elżbieta Młynarczyk - członek

4. Renata Koska - członek


§ 2. Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej.


§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1207
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-11 14:25:06
Czas publikacji: 2005-03-11 14:25:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak