Zarządzenie Nr 11/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 11/2005

Burmistrza Miasta P r z e d b o r z a

z dnia 8 marca 2005


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytania o cenę” na ZAKUP I MONTAŻ PRASY TAŚMOWEJ DO ODWADNIANIA OSADÓW NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SUPER BOS 500 W PRZEDBORZU”Na podstawie art.19 ust 1-3 i art.20 ust 1 oraz 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych” /Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z późn.zm/

zarządzam, co  na s t ę p u j e :

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Jarosław Chudy -przewodniczący komisji,

2/Jarosław Zimny -zastępca przewodniczącego,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz, komisji,

4/Elżbieta Młynarczyk -członek komisji,

5/Artur Zasobniak -członek komisji,

6/Mateusz Rutowicz -członek komisji.


§.2. Zadaniem komisji jest:

-ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert,

-przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy,

odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,

-wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

§.3. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i montaż prasy taśmowej do odwadniania osadów na oczyszczalnię ścieków Super Bos 500 w Przedborzu”.

§.4. Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§.5. Traci moc Zarządzenia Nr 15/2004r. Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 marca 2004r.

W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na roboty

budowlane,usługi i dostawy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nadania regulaminu pracy komisji.

§.6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1831
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-11 14:59:08
Czas publikacji: 2005-03-11 14:59:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak