Zarządzenie Nr 12/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 12/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 9 marca 2005 roku

w sprawie powołania komisji zdawczo – odbiorczej


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), mając na uwadze art. 124 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zarządza się co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję zdawczo – odbiorczą, zwaną dalej komisją w składzie:

Przewodniczący: Szwed Maria

Członkowie: Smolich Jadwiga

Izabela Poborska


§ 2. Komisja przeprowadzi spis zdawczo – odbiorczy księgozbioru oraz materiałów będących wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu.


§ 3. Ustala się, że Komisja dokona czynności, o których mowa w § 2 w dniu 9 marca 2005 roku.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1278
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-14 13:11:23
Czas publikacji: 2005-03-14 13:11:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak