Zarządzenie Nr 10/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 10/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 lutego 2006


w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Przedbórz na 2006 rok przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Przedborza Nr 81/05 z 14 listopada 2005r. oraz Zarządzeniem Nr 95/2005 z 30 grudnia 2005r.

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz..1591: zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759: z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz.1441), art179,180,181 w związku z art.2 ust2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104) zarządzam co następuje:

§ 1 . Zmienia się projekt uchwały budżetu gminy na 2006 r.

§ 2. Zmienia się objaśnienia do projektu budżetu.

§3. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.Wprowadza się załącznik Nr 2 b dotyczący projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius.

§ 6.Zmienia się załącznik Nr 4a dotyczący planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Przedbórz zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.Zmienia się załącznik Nr 5 dotyczący prognozy długu gminy Przedbórz zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1140
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-03-15 14:55:23
Czas publikacji: 2006-03-15 14:55:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak