Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2004r. 

 
 

 PROTOKÓŁ z sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 23 marca 2004 roku


XVII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1345.

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Nie wziął udziału radny Mąkosa – nieobecność usprawiedliwiona.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk - Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

Pan Jarosław Chudy – Radny Powiatu Radomszczańskiego

oraz grupa mieszkańców Przedborza

Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, do którego nie zgłoszono zmian i przyjęto go w wersji jak w załączeniu.

Ad. 3

Rada Miejska 13 głosami za i 1 wstrzymującym przyjęła protokół z ostatniej sesji.

Ad. 4

Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący (radny Wuszt, Dudkiewicz, Gawron). Radni nie wnieśli uwag do powyższego. Przedmiotowe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Informację z działalności Burmistrza Miasta między sesjami przedstawił pan Burmistrz Ślusarczyk. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W związku z powyższym sprawozdaniem radni zwrócili się z następującymi uwagami:

 • radny Naczyński w odniesieniu do kwestii zatrudnienia osób do czyszczenia rowów melioracyjnych zwrócił uwagę, aby rzeczywiście środki przyznane na ten cel nie znalazły innego zastosowania;

 • radny Bielecki w odniesieniu do informacji o ograniczeniu zatrudnienia osób w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, zwrócił się z wnioskiem, aby przyjmować każdą, nawet minimalną ilość miejsc pracy.

Ad. 6

Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2003 złożyli ich Przewodniczący. Nie wniesiono pytań do powyższego. Przedmiotowe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

 • Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2004, po czy zwrócił się o zadawanie pytań.

Radny Naczyński wniósł wniosek o przesunięcie kwoty 15 tys. zaplanowanych na realizację programu pn. „Rozwój małej infrastruktury turystycznej miasta i gminy Przedbórz” na rozbudowę kanalizacji w mieście ( ul. Piotrkowska).

Wyraził również pogląd, iż w związku ze zmniejszeniem środków finansowych na pomoc socjalną niestosowna wydaje się podwyżka płac dla pracowników samorządowych.

W odpowiedzi na powyższe głos zabrał pan Burmistrz Ślusarczyk, który zwrócił uwagę, iż wdrożenie programu stanowi szansę rozwoju infrastruktury turystycznej, a co za tym idzie stworzenie nowych miejsc pracy. Podkreślił, że inne gminy bez wahania realizują programy tego typu. Przypomniał, iż jednym z głównych argumentów przejęcia internatu była perspektywa rozwoju turystyki w gminie, w związku z czym realizacja powyższego programu jest jak najbardziej adekwatna do podjętych już kroków w zakresie rozwoju turystyki w gminie. Wyraził zdanie, iż mając te 15 tys. zł, będących podstawą do starań o środki unijne, można zadbać o rozwój infrastruktury turystycznej.

Jeśli natomiast chodzi o 3% podwyżkę płac dla pracowników samorządowych pan Ślusarczyk zwrócił uwagę, że od dwóch lat nie była wprowadzona zmiana wynagrodzeń. Przypomniał, iż kwestia podwyżki była argumentowana przez Radę Pracowniczą UM i zaakceptowana przez Komisje. Dodał, iż jest to 3% podwyżka i w skali roku stanowi kwotę ok. 17 tys.

Zaznaczył, że obcięcie (przez budżet państwa) 300 tys. na pomoc społeczną związane jest z faktem, że wypłata zasiłków przechodzi do ZUS-u, stąd jest to zmniejszenie – niezależne od gminy.

W związku z powyższą wypowiedzią pana Burmistrza radny Naczyński sprecyzował swój wniosek, iż nie chodziło mu o całkowitą rezygnację z programu pn. „Rozwój małej infrastruktury turystycznej miasta i gminy Przedbórz” tylko o przesunięcie go w czasie, o realizację programu z chwilą pojawienia się środków finansowych z umorzeń.

Pan Burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił, że jednym z warunków pozyskania środków unijnych jest 30% udział własny gminy i posiadanie projektu technicznego.

Głos zabrał radny Wuszt, który wyraził zdanie, iż kwestie te w sposób obszerny omawiane były na posiedzeniach Komisji, w związku z czym dyskusja w tej chwili nie wniesie nic nowego.

Następnie Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie wniosek radnego Naczyńskiego o przesunięcie kwoty 15 tys. z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Rozwój małej infrastruktury turystycznej miasta i gminy Przedbórz” na budowę kanalizacji w mieście.

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych przedstawia się następująco:

Za - 1 głos

Przeciw - 13

Wstrzymujący - 0

W związku z czym wniosek nie został przyjęty. Następnie Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2004. Wynik głosowania przy udziale 14 radnych przedstawia się następująco:

Za - 13 głosów

Przeciw - 1

Wstrzymujący - 0

Uchwała Nr XVII/99/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2004 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały o utracie mocy uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom na terenie gminy Przedbórz, sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania, następnie pani Skarbnik Grochola zarekomendowała powyższy projekt uchwały, a w związku z brakiem pytań przeprowadzono głosowanie.

Przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie uzyskał poparcie Rady.

Uchwała Nr XVII/100/04 Rady Miejskiej w Przedborzu o utracie mocy uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom na terenie gminy Przedbórz, sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


 • Przewodniczący Bielecki zarekomendował projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie uzyskał poparcie Rady.

Uchwała Nr XVII/101/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik do protokołu.

 • Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Przedbórz, Sekretarz Miasta poinformowała radnych, że projekty statutów sołectw były wyłożone do publicznego wglądu w pokoju nr 3 budynku Urzędu Miejskiego (ratusz) w okresie od 5 marca 2004 roku do 22 marca 2004 roku. W tym okresie mieszkańcy sołectw mieli możliwość składania uwag i wniosków do przedmiotowych projektów. W okresie przedmiotowej konsultacji nie zostały zgłoszone żadne wnioski. Ponadto do sołtysów 28 sołectw z terenu Gminy Przedbórz zostały rozesłane kurędy o możliwości składania uwag i wniosków /wzór kurędy w załączeniu do niniejszego protokołu/.

Po wysłuchaniu powyższego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał poparcie (przy udziale 14 radnych wynik głosowania wyniósł 14 głosów za).

Uchwała Nr XVII/102/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie statutów sołectw gminy Przedbórz stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały o utracie mocy uchwały w sprawie zwrotu opłaty abonamentowej sołtysom, w związku z brakiem pytań poddał projekt pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych przedstawia się następująco:

Za - 12 głosów

Przeciw - 2

Wstrzymujący - 0

Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Miejskiej w Przedborzu o utracie mocy uchwały w sprawie zwrotu opłaty abonamentowej sołtysom stanowi załącznik do protokołu.

 • Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, po czym zgłosił poprawkę polegającą na uzupełnieniu struktury organizacyjnej zakładu o poradnię okulistyczną.

Poprawka uzyskała jednogłośna akceptację Rady.

Następnie poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego projekt jednogłośnie (14 głosów za) uzyskał akceptację.

Uchwała Nr XVII/104/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu stanowi załącznik do protokołu.

Od tego momentu prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz.

 • Przewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu, po czym przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 14 głosów za.

Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu.

 • Przewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie statutu Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu.

Radny Nowak wniósł uwagę do zapisu w § 4, tj. „ Bezpośredni nadzór nad działalnością MDK sprawuje gmina Przedbórz, zwana dalej organizatorem” po czym zamieniono go następującą treścią: „Bezpośredni nadzór w imieniu Gminy Przedbórz sprawuje Burmistrz Miasta”.

Następnie przystąpiono do procedury głosowania. Wynik głosowania przy udziale 13 radnych (nieobecność radnego Wyciszkiewicza) stanowił 13 głosów za.

Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie statutu Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu w załączeniu do protokołu.

 • Przewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, a następnie poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych (nieobecność radnego Wyciszkiewicza) stanowił 13 głosów za.

Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych w załączeniu do protokołu.

 • Przewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2004, po czym przystąpił do procedury głosowania nad przedmiotowym projektem.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych (nieobecność radnego Wyciszkiewicza) stanowił 13 głosów za.

Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2004 w załączeniu do protokołu.

 • Przewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2004, po czym przystąpił do procedury głosowania nad przedmiotowym projektem.

Wynik głosowania przy udziale 12 radnych (nieobecność radnego Wyciszkiewicza i Gawrona) stanowił 12 głosów za.

Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2004 w załączeniu do protokołu.

Ad. 8

W tej części obrad radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

 • Radny Dudkiewicz

 • zwrócił się z wnioskiem utwardzenia odcinka drogi Słonecznej,

 • zapytał, czy pogotowie ratunkowe zostanie przeniesione do Masłowic?

 • zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii kradzieży urządzeń medycznych w SPZOZ-ie.

W odpowiedzi na powyższe głos zabrał pan Burmistrz Ślusarczyk, który w odniesieniu do pierwszego wniosku poinformował, iż musi zostać ogłoszony przetarg na remonty dróg gminnych, po czym droga ta zostanie utwardzona.

Jeśli natomiast chodzi o likwidację oddziału pogotowia ratunkowego w Przedborzu zaznaczył, iż organem kompetentnym do zmiany struktury organizacyjnej Szpitala Powiatowego w Radomsku jest Rada Powiatu.

Dodał, iż sam wciąż apeluje do pani Dyrektor Szpitala o pozostawienie oddziału w Przedborzu.

Kwestia zwrotu urządzeń przez byłego kierownika SPZOZ-u jest sprawą świeżą, która została skierowana do prokuratury.

 • radny Nowak zwrócił się z wnioskiem uprzątnięcia ul. Turystycznej.

Pan Burmistrz Ślusarczyk zapewnił, iż przedmiotowe miejsce zostanie uprzątnięte w najbliższym czasie.

 • Radny Naczyński zwrócił się z pytaniem - jak w świetle zawiadomienia o przestępstwie przesłanego przez NIK do Prokuratury Rejonowej w Radomsku pan Burmistrz wyobraża sobie dalej pełnić funkcję burmistrza?

W odpowiedzi pan Burmistrz Ślusarczyk powiedział, iż przestępstwa muszą być udowodnione.

Nawiązując do zarzutów NIK-u zaznaczył, że pozyskiwanie środków pozabudżetowych jest nagminną procedurą praktykowaną w gminach, które borykają się z trudnościami finansowymi, a dostając pieniądze w ostatniej chwili robią wszystko, żeby je ściągnąć do gminy.

Poinformował, że sam nie dostał jeszcze informacji z Prokuratury i sprawę traktuje jako fakt prasowy. Uważa, iż zbadanie dokumentów potrwa dość długo i będzie polemizował z zarzutami NIK-u, ponieważ są rozbieżności w danych liczbowych między protokołem pokontrolnym a wystąpieniem.

Dodał, iż jeden z zarzutów praktycznie nie istnieje, gdyż udało się odzyskać pieniądze od inspektora nadzoru, jak też w całości wyegzekwowano pieniądze od Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych, z ZUK-iem natomiast trwają negocjacje.

Kończąc, oświadczył, iż będzie się martwił w momencie, kiedy zostaną mu postawione konkretne zarzuty, wówczas jeśli dojdzie do wyroku odda się do dyspozycji Rady.

Współpracę z Radą wyobraża sobie tak, jak dotychczas.

 • W odniesieniu do prac melioracyjnych radny Gawron zwrócił uwagę, aby zatrudnić w tym celu osoby, które będą mieć rozeznanie w kwestii powyższych prac.

Pan Burmistrz Ślusarczyk odpowiedział, że zwróci na to uwagę, jednakże czynnik socjalny również będzie miał duży wpływ na zatrudnienie.

 • Radni Bielecki i Wuszt zwrócili uwagę na pracę osób zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego, które sprzątają miasto oraz na nadzór nad tymi pracami, radni wyrazili opinię, iż nie widać efektów ich pracy.

Ad. 9

Przewodniczący Rady radny Bielecki zawiadomił radnych o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, zwołanym na dzień 25 marzec 2004 r.

Ad. 10

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XVII obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.
Sporządziła:                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu

Barbara Auguścik                                                                          Ryszard Bielecki 

Liczba odwiedzin : 1497
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-17 13:25:42
Czas publikacji: 2005-03-17 13:25:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak