Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2004r. 

 
 

 PROTOKÓŁ

z sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 26 kwietnia 2004 roku


XVIII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1315.

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Nie wziął udziału radny Tadeusz Bilski – nieobecność usprawiedliwiona.


Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk - Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

Pan Jarosław Chudy – Radny Powiatu Radomszczańskiego

oraz grupa mieszkańców Przedborza


Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2

Przewodniczący Bielecki odczytał proponowany porządek obrad, do którego

 • radny Nowak zgłaszając zmianę, wniósł wniosek o wprowadzenie podpunktu w punkcie 4 dot. sprawozdania z posiedzenia Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku, natomiast

 • radny Gawron zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie kolejnego podpunktu w punkcie 4 dot. informacji w temacie realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów.

Rada zaakceptowała powyższe zmiany. Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3

Rada Miejska 13 głosami za i 1 wstrzymującym przyjęła protokół z ostatniej sesji.

Ad. 4

Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący (radny Wuszt, Dudkiewicz, Gawron). Pozostali radni nie wnieśli uwag do powyższego. Przedmiotowe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą do porządku obrad głos zabrał radny Nowak. Poinformował, iż w dniu 13 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku, na którym omawiano temat restrukturyzacji szpitala, dowozu wyżywienia z Końskich oraz korzystania z usług pralni w Sieradzu. Dodał, iż kwestia pogotowia w Przedborzu nie była poruszana.

Radny Gawron zwrócił się do Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych – pana Zasobniaka o wyjaśnienie kwestii odbioru odpadów w ramach wdrożonego w życie programu segregacji odpadów na poziomie gospodarstwa domowego.

W odpowiedzi pan Zasobniak poinformował, że zostanie ustalony harmonogram odbioru zapełnionych worków, w związku z czym zwrócił się z prośbą do sołtysów o zgłaszanie odbioru odpadów.

W odniesieniu do miejscowości, które nie zostały jeszcze objęte „programem śmieciowym” dyrektor Zasobniak wyjaśnił, że dostarczenie wszystkim gospodarstwom zawieszek i worków na poszczególne odpady wymaga oddelegowania pracowników, którzy w ostatnich dniach realizowali bieżące roboty, co spowodowało zaprzestanie wdrażania powyższych czynności. Jednocześnie zapewnił, iż w najbliższym czasie program obejmie pozostałe miejscowości.

Głos zabrał sołtys Gór Mokrych pan Mechelewski, który zwrócił się z wnioskiem usunięcia wysypiska znajdującego się w sąsiedztwie cmentarza w miejscowości Góry Mokre. Odpowiedzi udzielił pan burmistrz Ślusarczyk. Mówiąc, że kwestia tego wysypiska jest mu znana, zwrócił uwagę, iż istnieją dowody na wyrzucanie tam śmieci przez mieszkańców Gór Mokrych. Zaznaczył też, że w tegorocznym budżecie gminy nie ma środków na utylizację nielegalnych wysypisk śmieci. Poinformował, że będzie prowadził rozmowy z Panem Starostą odnośnie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad. 5

Informację z działalności Burmistrza Miasta między sesjami przedstawił pan Burmistrz Ślusarczyk. Radny Nowak w kontekście projektu rozbudowy szkoły podstawowej, zwrócił się z pytaniem, czy pan burmistrz posiada makiety projektu budynku szkół? Wyraził zdanie, iż można by udostępnić taką makietę mieszkańcom gminy. Pan burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił, że nie ma makiet, ale zlecił pracowni projektowej wykonanie wizualizacji komputerowej, co może zostać zaprezentowane np. w szkołach.

Ad. 6

Pani Skarbnik Grochola odnosząc się do zestawienia dochodów i wydatków budżetowych sklamrowała wykonanie budżetu gminy Przedbórz za rok 2003. Z uwagi na znajomość informacji dot. wykonania budżetu za 2003 r. (sprawozdanie omawiane było na posiedzeniach wszystkich Komisji) radni nie wnieśli żadnych pytań.

Ad. 7

Opinię Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu gminy Przedbórz za rok 2003 odczytał Przewodniczący tejże Komisji radny Marian Gawron. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu gminy Przedbórz za 2003 r. przedstawiła pani skarbnik Grochola.

Pani Skarbnik odczytała Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:

 • w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta Przedborza z wykonania budżetu za 2003 rok;

 • w sprawie opinii uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Przedborza za 2003 rok

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

 • Przewodniczący Rady radny Bielecki przeczytał projekt uchwały w sprawie wykonania budżetu gminy Przedbórz za rok 2003, po czym przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych przedstawia się następująco:

Za - 13 głosów

Przeciw - 1 głos

Wstrzymujący - 0

Uchwała Nr XVIII/110/04 w sprawie wykonania budżetu gminy Przedbórz za rok 2003 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza.

Głos zabrał radny Naczyński, który wyraził swój sprzeciw wobec udzielenia absolutorium dla burmistrza. Radny nazwał udzielenie absolutorium burmistrzowi - urągającym zjawiskiem. Uważa, że w wyniku kontroli NIK-u burmistrz został postawiony w stan oskarżenia - popełnienia publicznych przestępstw.

W związku z powyższą wypowiedzią Przewodniczący Bielecki zwrócił radnemu uwagę, iż udzielenie absolutorium dotyczy roku 2003, nie zdarzeń mających miejsce w roku 2001 i 2002, które w obecnej chwili nie mają wpływu na ocenę wykonania budżetu za rok 2003.

W odpowiedzi na co, radny Naczyński stwierdził, że kontrola lat wcześniejszych wiąże się z udzieleniem burmistrzowi absolutorium, gdyż w ubiegłym roku burmistrz nadzorował fałszowanie dokumentów dla Najwyższej Izby Kontroli.

W związku z zamieszaniem, jakie powstało, radny Mąkosa zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii, nad czym w tej chwili Rada ma głosować, który okres działalności burmistrza jest w tej chwili oceniany?

Raz jeszcze odczytano sentencje uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej, a Przewodniczący Bielecki podkreślając, że kwestia dotyczy prawidłowości wykonania budżetu za 2003 rok, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza.

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych nad powyższym projektem uchwały przedstawia się następująco:

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych przedstawia się następująco:

Za - 13 głosów

Przeciw - 1 głos

Wstrzymujący - 0

Uchwała Nr XVIII/111/04 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza za rok 2003 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części obrad Przewodniczący Bielecki ogłosił kilkuminutową przerwę.

Po przerwie prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz Wojciech.

 • Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2004 rok, a pani skarbnik Grochola omówiła poszczególne pozycje.

Radni nie wnieśli uwag ani pytań do powyższego, w związku z czym Przewodniczący Magdziarz otworzył procedurę głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok. Wynik głosowania przy udziale 14 radnych nad powyższym projektem uchwały przedstawia się następująco:

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych przedstawia się następująco:

Za - 13 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 1 głos

Uchwała Nr XVIII/112/04 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2004 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz jednego punktu w złotych i poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych (nieobecność radnego Margasa) nad powyższym projektem uchwały przedstawia się następująco:

Za - 13 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 0

Uchwała Nr XVIII/113/04 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2004 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego przedstawił Przewodniczący Magdziarz, po czym otworzył procedurę głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały.

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych przedstawia się następująco:

Za - 14 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 0

Uchwała Nr XVIII/114/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego zarekomendował Przewodniczący Magdziarz, zaznaczył, iż przedmiotowa nieruchomość jest położona w miejscowości Piskorzeniec i poddał projekt pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych przedstawia się następująco:

Za - 14 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 0

Uchwała Nr XVIII/115/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

W tej części obrad radni zgłosili następujące wnioski:

 • radny Mąkosa zwrócił uwagę na tragiczny stan ulicy Częstochowskiej, zapytał czy Starostwo Powiatowe zamierza przeprowadzić remont tej drogi?

Odpowiedzi udzielił pan Jarosław Chudy – Kierownik referatu Infrastruktury, który poinformował, że roboty na drodze Częstochowskiej zostaną rozpoczęte jeszcze w bieżącym tygodniu.

Ponadto radny Mąkosa zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii kradzieży sprzętu medycznego z SPZOZ-u w Przedborzu. Odnośnie tematu sprzętu medycznego wyjaśnienie złożył pan burmistrz Ślusarczyk. Poinformował, że zostało złożone do prokuratury doniesienie o zagarnięcie koagulatora ( urządzenia o wartości ok. 11 - 12 tys. zł ). Dodał, że trwa postępowanie policyjne, a o jego wynikach Rada na bieżąco będzie informowana.

 • radny Dudkiewicz zwrócił się z wnioskiem utwardzenia drogi Słonecznej.

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył pan burmistrz Sobolewski, który powiadomił, że zostanie zakupiony tłuczeń kamienny i rozsypany w miejscach tworzenia się rozlewisk błotnych.

 • radny Wuszt w kontekście przebudowy skrzyżowania przy ul. Mostowa – Konecka, zapytał kiedy będzie robiona kanalizacja ul. Pocztowej i Koneckiej?

Odpowiedzi udzielił z-ca burmistrza pan Sobolewski, który poinformował, że trwają prace nad projektem i prawdopodobnie w pierwszej kolejności będzie realizowana budowa kanalizacji w ul. Koneckiej. Natomiast w sytuacji wprowadzenia objazdu ul. Pocztową, budowa kanalizacji w tej ul. będzie wstrzymana.

Ponadto pan Sobolewski odniósł się do ul. Leśnej. Poinformował, że zdaniem pana Szkupa – kierownika Zarządu Dróg Krajowych Autostrad, należy wykorytować część ulic Leśnej i Poprzecznej oraz zasypując grubym kamieniem część ul. Poprzecznej, odprowadzić wodę do rowu. Jednocześnie zaznaczył, że kwestia odwodnienia odcinka drogi Poprzecznej jest w gestii Starostwa

 • radny Naczyński:

- zwrócił się z pytaniem, na co zostaną przeznaczone środki przekazane SPZOZ-owi?

Odpowiedzi udzieliła pani skarbnik Grochola. Poinformowała, że w związku z podaniem pani dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, która zwróciła się o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń i wydatków inwestycyjnych, mocą dzisiejszej uchwały przekazana zostanie kwota w wys. 10.850 zł

- zapytał, czy budowa kanalizacji realizowana będzie w pierwszej kolejności w ul. Piotrkowskiej?

Pan burmistrz Ślusarczyk odpowiedział, że w pierwszej kolejności kanalizacja robiona będzie na ul. Pocztowej. Obecnie w związku z brakiem środków finansowych nierealne jest planowanie kanalizacji w ul. Piotrkowskiej. Dodał, iż należy czekać na kolejne umorzenia pożyczek, aby móc zabezpieczyć fundusze na wykonanie dalszej części zadania.

Natomiast Przewodniczący Bielecki zwrócił się z wnioskiem, aby mieć na uwadze skanalizowanie ul. Trytwa.

- radny Naczyński zwracając się do kierownika referatu Infrastruktury pana Chudego zapytał, czy podtrzymuje swą wypowiedz prasową, gdzie wyraził zdanie, że dalej będzie robił tak, jak w latach ubiegłych, czy to wystąpienie było poważne…? Radny wyraził zdanie, cyt. że lepiej prawnie robić aneksy do umów, niż fałszować protokóły odbioru…

W odpowiedzi pan Chudy wyraził przekonanie, iż w stosunku do lat ubiegłych środki inwestycyjne są bardzo okrojone. Podkreślił, że nie udowodniono mu, że wziął złotówkę w kieszeń, a wszystko, co robił, robił dla dobra i rozwoju miasta i gminy.

Ad. 11

Przewodniczący Bielecki przypomniał o upływie ustawowego terminu składania oświadczeń majątkowych przez radnych. Zaprosił również na obchody 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Ad. 12

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XVIII obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.


Protokołowała:

Barbara Auguścik


Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

 

Liczba odwiedzin : 1281
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-17 14:00:52
Czas publikacji: 2005-03-17 14:00:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak