Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2004r. 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XIX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 21 czerwca 2004 roku


XIX sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1300.

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:


Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pani Ewa Piekarska – podins. ds. gospodarki gruntami

Pan Wojciech Ślusarczyk - Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

Pan Jarosław Chudy – Radny Powiatu Radomszczańskiego

oraz grupa mieszkańców Przedborza


Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności ( 11 radnych ) stwierdził prawomocność obrad.

W tej części obrad nieobecni byli radni:

- Władysław Obarzanek,

- Miłosz Naczyński.


Ad.2

Porządek obrad XIX sesji RM wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut Gminy Przedbórz.

Przewodniczący Bielecki odczytał program sesji, po czym złożył wniosek o jego zmianę poprzez włączenie dwóch projektów uchwał:

- w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego,

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które zostały omówione i uzyskały pozytywną opinię Komisji na posiedzeniu zwołanym tuż przed sesją.

Następnie poddał wniosek pod głosowanie, wynik którego odzwierciedla jednogłośna akceptacja wprowadzenia zmiany do porządku obrad.

Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie ( 11 głosów za ).

Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący (radny Wuszt, Dudkiewicz).

Pozostali radni nie wnieśli uwag do powyższego. Przedmiotowe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Informację z pracy burmistrza miasta między sesjami złożył pan burmistrz Ślusarczyk. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym momencie na salę obrad przybyli radni Naczyński i Obarzanek. Do złożonej informacji z działalności burmistrza radni wnieśli następujące zapytania:

 • radny Mąkosa

- zapytał, jaki był powód odmowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowania budowy drogi w miejscowości Borowa ze środków SAPARD?

- nawiązując do wcześniejszych ustaleń Komisji o przeznaczeniu pomieszczeń pogotowia ratunkowego na mieszkania socjalne, zapytał, czy zostały podjęte jakieś kroki w tym kierunku?

W odpowiedzi pan burmistrz Ślusarczyk poinformował, że ze względu na inną formę dofinansowania dla powiatów ( max. dofinansowanie – 50%, gmin - 70-75% ), gminy były brane pod uwagę w drugiej kolejności. Zaznaczył, że nasz wniosek był punktowany na tym samym poziomie, co pozostałych 5 gmin, z których 3 zostały zaakceptowane z tą samą punktacją. Dodał, że prawdopodobnie ze względu na współczynnik G dochód/osobę, który jest wyższy w gminach miejsko-wiejskich niż w gminach wiejskich, wniosek nasz nie został zaakceptowany, jednakże ostatecznej pisemnej decyzji ARiMR jeszcze nie ma.

Jeśli chodzi o mieszkania socjalne, pan burmistrz Ślusarczyk odpowiedział, że przeprowadzono rozmowy z dyrekcja pogotowia, aby przeniosło się do budynku przychodni. Okazało się jednak, że kontrola Sanepidu zdyskwalifikowała możliwość umieszczenia po sąsiedzku pogotowia z gabinetami lekarskimi, w związku z czym pogotowie zostaje w zajmowanym dotychczas obiekcie.

Dodał ponadto, że dyrektor szpitala radomszczańskiego pani Kałuzińska zdementowała plotki nt. przeniesienia pogotowia do Masłowic. Dlatego też powstała potrzeba szukania mieszkań w budynku szkoły – Przyłanki (kwestia omówiona została na wcześniejszym posiedzeniu komisji).

 • Radny Naczyński

- zapytał, dlaczego nikt wcześniej nie dowiadywał się, że jest tak duża ilość składanych wniosków na drogi, w związku z czym ewentualnie nasz wniosek nie zostanie zaakceptowany?

- wyraził zdanie, iż gmina powinna realizować pewne inwestycje, np. kanalizacja miasta, co byłoby dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, powinna skupić uwagę na zadaniach, które mogą być finansowane ze środków unijnych. Droga Borowa może być zrobiona za dużo mniejsze, własne pieniądze.

W odpowiedzi pan Burmistrz Ślusarczyk podkreślił, że w tej chwili realizowany jest budżet, który został uchwalony przez Radę, w związku z czym nie może wymyślać sobie zadań, które nie zostały uchwalone w marcu.

W ramach kanalizacji miasta zaplanowano zakup odsączarki i budowę odcinka kanalizacji ul. Pocztowej i Koneckiej, co jest realizowane.

Przypomniał, że w trakcie przygotowywania jest projekt rozbudowy szkoły. Z chwilą, kiedy będzie kosztorys – będzie podstawa złożenia wniosku. Nadmienił, że pełna analogia dotyczy pozostałych inwestycji, na które przygotowywana jest dokumentacja, a opracowanie jej nie robi się z dnia na dzień. W momencie gotowej dokumentacji natychmiast zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania.

Przewodniczący Bielecki podzielając wypowiedz pana burmistrza, dodał, że nikt nie był w stanie przewidzieć odrzucenia wniosku dofinansowania budowy drogi Borowa.

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad. 6

a) Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bielecki rekomendując projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Wojciecha Chudego) zapoznał Redę z treścią korespondencji wiążącej dla przedmiotowej kwestii.

Odczytał:

- pismo z dnia 4 maja 2004 r. radnego Wojciecha Chudego informujące o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym;

- pismo Przewodniczącego Rady do Sądu Rejonowego w Opocznie dot. przesłania prawomocnego wyroku ( pismo znak: RZK.0059/1/04 z dnia 11 maja 2004 r.);

- odpowiedz Sądu Rejonowego w Opocznie informująca, iż odpis prawomocnego orzeczenia w sprawie może być wydany jedynie na żądanie strony, nadmieniająca jednocześnie o zapadnięciu wyroku skazującego (data wpływu do Rady Miejskiej pisma – 21 maj 2004 r.). Następnie Przewodniczący Bielecki zwrócił się o zapytania. Głos zabrał radny Gawron. Pytając, co nastąpi w sytuacji nie podjęcia uchwały w dniu dzisiejszym, radny wyraził zdanie, iż nie czuje się władny, aby głosować za stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego.

W odpowiedzi Przewodniczący Bielecki wyjaśnił, że to Rada najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu, w drodze uchwały stwierdza wygaśnięcie mandatu.

Następnie, podjęte uchwały przesyła się do Komisarza Wyborczego oraz Wojewody.

Zaznaczył, iż w tej chwili nie jest w stanie przewidzieć wyniku głosowania.

Uzupełniając powyższą wypowiedz, radca prawny Urzędu Miejskiego - Anna Nowak dodała, iż w sytuacji nie podjęcia w dniu dzisiejszym uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego, Przewodniczący Rady zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wojewodę, który wyznaczy Radzie termin 30 dni do podjęcia przedmiotowej uchwały, po czym w razie bezskutecznego upływu terminu (30 dni), Wojewoda po powiadomieniu ministra właściwego ds. administracji publicznej wydaje zarządzenie zastępcze.

Głos zabrał radny Naczyński, który wyraził zdziwienie postawą radnego Gawrona. Jego zdaniem, jeśli ktoś jest radnym powinien przede wszystkim przestrzegać prawa, które obowiązuje w Polsce. Prawo jednoznacznie mówi, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo - automatycznie pozbawiona jest mandatu radnego. Pozostali radni są po to, by stwierdzić wygaśnięcie mandatu, a nie być przeciwko prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Radny Nowak wyrażając wątpliwość, co do:

- zapisu § 2 projektu uchwały, tj. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;

- zapisu dot. art. 190 i 191 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów powiatów sejmików województw, a w szczególności:

 • art. 191 ust. 1: Od uchwały rady o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w art. 190 ust. 1 pkt 3, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do właściwego sadu okręgowego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.;

 • ust 2. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie

zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zgodności zapisu § 2 w projekcie uchwały ws. wygaśnięcia mandatu. Czy przysługuje tryb odwoławczy?

W odpowiedzi pani prawnik wyjaśniła, iż przytoczony przepis nie dotyczy sytuacji prawnej radnych Chudego i Wyciszkiewicza i § 2 w projekcie uchwały jest prawidłowy.

Radny Dudkiewicz natomiast zwrócił się z wnioskiem o zniesienie z porządku obrad dzisiejszej sesji pkt. dot. podjęcia uchwał ws wygaśnięcia mandatu radnego.

Powyższy wniosek nie został poddany pod głosowanie.

Następnie Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały ws wygaśnięcia mandatu radnego.

Wynik głosowania przy udziale 12 radnych podczas głosowania (nieobecność na sali w trakcie głosowania radnego Dudkiewicza) przedstawia się następująco:

za - 2

przeciw - 2

wstrzymujące się - 8

w związku z czym uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego nie została podjęta.

b) Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego ( Marka Wyciszkiewicza).

Następnie odczytał pismo skierowane do Sądu Okręgowego w Kielcach dot. przesłania wyroku skazującego pana Wyciszkiewicza ( znak; RZK.0059/2/04 z dnia 21 maja 2004 r.) oraz odpowiedz Sądu, która potwierdza, iż wyrok stał się prawomocny ( sygn. akt. IX Ka 114/04).

Dalej Przewodniczący Bielecki zwrócił się o zapytania.

Głos zabrał radny Naczyński.

Wyraził sprzeciw wobec członkostwa radnego Wyciszkiewicza w Komisji Rewizyjnej. Zaznaczył, iż zgłaszał wniosek o podjęcie działań w stosunku do osoby skazanej wyrokiem. Zdaniem radnego już wcześniej radny Wyciszkiewicz powinien być odsunięty od prac w Komisji.

Wyraził zdziwienie, iż radni są przeciw wyrokowi Sądu.

Innych uwag nie wniesiono.

Następnie Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały ws wygaśnięcia mandatu radnego.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych podczas głosowania przedstawia się następująco:

za - 2

przeciw - 2

wstrzymujące się - 9

w związku z czym uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego nie została podjęta.

W tej części obrad Przewodniczący Bielecki ogłosił 15 minutową przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

c) Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Poinformował, iż projekt uchwały dotyczy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radni nie wnieśli pytań, w związku z czym Przewodniczący przystąpił do procedury glosowania nad powyższym projektem uchwały.

Wynik głosowania przy udziale 11 radnych (nieobecność radnych: Margasa i Gawrona) przedstawia się następująco:

Za - 11

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 0


Uchwała Nr XIX/116/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) Następnie Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Przypomniał, iż projekt uchwały dotyczy Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu, który uzyskał pozytywna opinię Komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym.

Radni nie wnieśli uwag, po czym Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Wynik głosowania przy udziale 12 radnych (nieobecność radnego Margasa) był jednogłośny ( 12 głosów za).

Uchwała Nr XIX/117/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik do niniejszego protokołu

e) Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2004 rok.

Następnie głos zabrała pani skarbnik Grochola, która postawiła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do przedmiotowego projektu, dotyczącej zmniejszenia rezerwy budżetowej o kwotę w wys. 8.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę gimnazjum i sali gimnastycznej (kwestia doprojektowania instalacji centralnego ogrzewania).

Wniosek jednogłośnie uzyskał akceptację Rady.

Radny Naczyński zapytał, na czym będzie polegała zmiana systemu ogrzewania?

W odpowiedzi Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz wyjaśnił, że koncepcja zakłada jedną wspólną kotłownię dla starej szkoły, nowego gimnazjum i sali gimnastycznej. Dodał, iż taka ekologiczna instalacja grzewcza będzie stanowić podstawę starań o dofinansowanie rozbudowy szkoły.

Radny Mąkosa zwrócił się z propozycją rozważenia możliwości włączenia do planowanego systemu ogrzewania bursy szkolnej.

Radny Naczyński poparł wniosek Mąkosy

W odpowiedzi pan burmistrz Sobolewski poinformował, że przedsięwzięcie to ogranicza powierzchnia obecnej kotłowni oraz skład opału. Zauważył, iż zamierzenie jest słuszne, ale warunki techniczne raczej nie pozwolą na realizację propozycji.

Innych pytań nie wniesiono.

Następnie Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2004 rok.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych przedstawia się następująco:

Za - 12

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 1

Uchwała Nr XIX/118/04 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2004 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. W tej części obrad pani skarbnik Grochola poinformowała o środkach, jakie wpłynęły na budowę wodociągu w wsi Wymysłów od mieszkańców tejże miejscowości:

- w roku 2003 – 5.450 zł;

- do maja br. 2.700 zł;

- w czerwcu br. - 1.650 zł;

łącznie - 9.800 zł


Głos zabrał radny Naczyński.

Zdaniem radnego przed przystąpieniem do budowy wodociągu na Wymysłowie powinno się rozwiązać problem z ciśnieniem i brakami wody w wodociągu Brzostek. Radny wyraził wątpliwość, czy wodociąg Brzostek zaopatrzy w wodę Wymysłów.

Odpowiedzi udzielił dyrektor Zakładu Usług Komunalnych pan Artur Zasobniak. Wyjaśnił, że układ nitki wodociągowej w Brzostku jest całkiem korzystny. Przyznając, iż były sygnały niedoboru wody, zaznaczył, że braki te spowodowane były wyłączeniem prądu na sieci zasilającej przepompownię, co stanowiło 80%, kradzieżą wody z hydrantów (10%), inne czynniki - m.in. tworzenie się korków lub zwiększenie poboru wody z Przedborza (pozostałe 10%).

W uzupełnieniu pan Jarosław Chudy kierownik referatu inwestycji UM dodał, że dokumentację na wodociąg opracował fachowiec, który musiał przewidzieć właściwy przepływ wody. Przyznał, że mógł wystąpić chwilowy niedobór wody, ale w takiej sytuacji należy usunąć jego przyczyny, natomiast innej możliwości doprowadzenia wody do Wymysłowa nie ma. Dodał, że średnice rur, które przechodzą przez Brzostek gwarantują wystarczającą ilość wody.

- Tu nie objęta zapisem różnica zdań wśród radnych -

Następnie Przewodniczący Bielecki poddał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych przedstawia się następująco:

Za - 12

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 1

Uchwała Nr XIX/119/04 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

g) Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Magdziarz.

Zarekomendował projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast wyjaśnienie zmian omówiła pani Anna Nowak radca prawny UM.

Radni nie wnieśli uwag do powyższego, w związku z czym Przewodniczący Magdziarz poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych przedstawia się następująco:

Za - 12

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 1

Uchwała Nr XIX/120/04 zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu.

Poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały został przygotowany w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy UM a panem Stanisławem Dobrzyńskim, który wpłacił kwotę 10.000 zł na mapy i wykonanie planu miejscowego działek będących jego własnością.

Radni nie wnieśli uwag do powyższego, wobec czego projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 12 radnych przedstawia się następująco:

Za - 9

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 3


Uchwała Nr XIX/121/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

i) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Przedbórz nieruchomości położonej we wsi Brzostek, na której usytuowana jest przepompownia wody do obsługi wodociągu we wsi Brzostek.

Radny Naczyński zwrócił się z pytaniem, dlaczego dopiero teraz podejmowana jest taka uchwała? (wodociąg Brzostek budowany był w 2001 r.).

W odpowiedzi pan burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił, że właściciel przedmiotowej działki na etapie projektowania i budowy przepompowni wyrażał tylko zgodę na lokalizację przepompowni, dopiero teraz zdecydował się na sprzedaż działki.

Innych pytań nie zgłoszono, w związku z czym projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny – 11 głosów za.

j) Przewodniczący Magdziarz zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego.

Głos zabrała pani Piekarska Ewa – podinsp. ds. gospodarki gruntami, która poinformowała, iż nieruchomość ta położona jest na osiedlu Częstochowska (przy ulicy Słonecznej) o pow. 249 m2.

Następnie Przewodniczący Magdziarz przystąpił do procedury głosowania nad projektem uchwały.

Wynik głosowania był jednogłośny – 12 głosów za.

Uchwała Nr XIX/123/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Radni poruszyli następujące kwestie:

 • radny Gawron w imieniu mieszkańca Starej Wsi pana Władysława Puszkiela, zwrócił się z prośbą o pomoc panu Puszkielowi umożliwienia ogrodzenia jego posesji ( konflikt z sąsiadem).

Rada Miejska rozpatrując wniosek, podjęła decyzję o udzieleniu pomocy poprzez zorganizowanie spotkania z drugą stroną sporną – panem Świerczyną i podjęcia próby zawarcia porozumienia.

 • radny Dudkiewicz:

- ponowił wniosek o poprawę nawierzchni ul. Słonecznej.

W odpowiedzi z-ca Burmistrza pan Sobolewski poinformował, iż zostało sporządzone zamówienie na tłuczeń kamienny, który zostanie rozsypany w ul. Słonecznej

- nawiązując do przeprowadzonego wywiadu środowiskowego u pani Janiny Jedlińskiej i stwierdzeniu trudnej sytuacji rodzinnej zwrócił się z prośbą o udzielenie jej pomocy materialnej.

W odpowiedzi pan burmistrz Ślusarczyk zaznaczył, iż sytuacja tej rodziny nie jest tak krytyczna (w porównaniu z innymi), ponieważ córka pani Jedlińskiej pracuje i do sierpnia ma zapewniony dochód.

 • radny Nowak poprosił o wyjaśnienie kwestii odwodnienia ul. Leśnej;

W odpowiedzi pan burmistrz, powiedział, że sprawa ta będzie realizowana w momencie, gdy firma pana Garwolskiego przystąpi do prac przy budowie ronda.

 • radny Mąkosa

- w odniesieniu do artykułu prasowego nt. budowy ronda, zapytał, czy prawdą jest, że władze Przedborza wstrzymują tą inwestycję,

Pan burmistrz zaznaczył, iż nie może odpowiadać za to, co wypisuje redakcja gazety.

- zwrócił się z wnioskiem budowy chodnika w ul. Częstochowskiej (od p. Bakalarza do p. Łyszczarka),

- nawiązując do zawodów wędkarskich, jakie odbyły się w ostatnim czasie, zwrócił się z prośbą o zagospodarowanie terenu wokół zalewu ( kwestia wykoszenia traw, uprzątnięcia śmieci, wysypanie żwirem miejsca na parking),

W odpowiedzi pan burmistrz Ślusarczyk powiedział, że planowana realizacja projektu pn. Rozwój małej infrastruktury turystycznej… zakłada zlokalizowanie jednego z obiektów w okolicy zalewu, który stanowić będzie pewne zaplecze organizacji imprez turystycznych.

Jeśli chodzi o wykoszenie trawy wokół zalewu, oznajmił, że zostanie sprawdzona własność działek i wykonana praca.

Odnośnie budowy ul. Turystycznej, pan burmistrz przypomniał, że w roku bieżącym wykonane zostaną mapy i projekt, co zostało zaplanowane w budżecie, natomiast realizacja budowy ul. nastąpi w roku 2005.

Nawiązując do budowy chodników w mieście, poinformował, iż złożono zamówienie na materiał ( kostkę) na ulice: Podzamcze, Warszawska, Częstochowska.

Pan Burmistrz poruszył również sprawę przejęcia dróg od Starostwa. Poinformował, że na najbliższe posiedzenie Komisji zostaną przygotowane projekty uchwał odnośnie przejęcia dróg na terenie miasta.

 • radna Purcelewska ponowiła wniosek o budowę chodnika w ul. Pocztowej.

Pan burmistrz Ślusarczyk odpowiedział, że będzie się starał o pozyskanie materiału na budowę chodnika (rozmowy ze starostą).

 • radny Naczyński ponowił wniosek o budowę kanalizacji na ul. Trytwa – przy ul. Piotrkowskiej.

W odpowiedzi pan burmistrz poinformował, iż w chwili obecnej realizowane są zadania zaplanowane w budżecie, na które są środki finansowe, tj. zakup odsączarki, budowa kanalizacji w ul. Pocztowej i Koneckiej;

 • radny Magdziarz

- zapytał, kiedy zaczną się prace przy budowie ronda?

Odpowiedzi udzielił pan burmistrz Sobolewski, który poinformował, że prawdopodobnie będzie to przełom czerwca i lipca. Dodał, że Zarząd Dróg Krajowych ma trudności z uzgodnieniem dokumentacji, kwestią ruchu zastępczego oraz brakiem inspektora nadzoru.

- zwracając uwagę na zbyt wysoki podjazd w ul. Rynek ( pomiędzy MDK a restauracją ), wnioskował o wystapienie do Starostwa w tej kwestii.

 • radny Mąkosa zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie ubytku na odcinku dróg Częstochowska-Trytwa;

 • radny Gawron zwrócił się z wnioskiem o dokończenie remontu drogi Żeleźnica-Przedborz,

Pan burmistrz odpowiedział, że będzie realizowany odcinek drogi o dł. 2,5 km

 • radny Wuszt zgłosił kradzież znaku drogowego w ul. Częstochowskiej, zwrócił też uwagę na oznakowanie w ul. Rynek;

Odpowiadając pan burmistrz poinformował, że 3 m-ce temu zgłoszono poszczególnym gospodarzom dróg wszystkie ubytki znaków,

 • radna Purcelewska i radny Bielecki wnioskowali o budowę parkingu oraz rozważeniu możliwości zamontowania szaletu w pobliżu cmentarza;

W odpowiedzi pan burmistrz poinformował, że skontaktuje się z proboszczem w celu ewentualnego współfinansowania zgłoszonej sprawy.

Ad. 8

Przewodniczący Rady radny Bielecki zaproponował, aby ze względu na okres urlopów miesiąc lipiec był wolnym dla działalności Rady.

Radni zaakceptowali powyższe.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XIX obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Protokołowała:

Barbara Auguścik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

 

Liczba odwiedzin : 1280
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-17 14:06:49
Czas publikacji: 2005-03-17 14:06:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak