Zarządzenie Nr 62/06 

 
 

Zarządzenie Nr 62/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 listopada 2006

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 90,0848 km na terenie Gminy Przedbórz w sezonie 2006/2007".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust l oraz 21 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2006r. Nr 164 póz. 1163/ zarządzam, co następuje:

§ l. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Jarosław Zimny -Przewodniczący

2. Artur Koski -Z-ca Przewodniczącego

3. Waleria Krawczyk -Sekretarz

4. Izabela Poborska -członek

5. Sławomir Szopa -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 90,0848 km na terenie Gminy Przedbórz w sezonie 2006/2007".

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


 

Liczba odwiedzin : 995
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-29 13:04:40
Czas publikacji: 2007-01-29 13:04:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak