Zarządzenie Nr 64/06 

 
 

ZarządzenieNr 64/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 9 listopada 2006r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ﴾ Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm ﴿, art.179-180 i art. 181ust.1 ustawy z dnia 30czerwca o finansach publicznych ﴾ Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm﴿, zarządza się

co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy Przedbórz na rok 2007 zgodnie

z załącznikami od Nr 1 -16

wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§2. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do wiadomości mieszkańców miasta i gminy Przedbórz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przedbórz.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan budżetu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załączniki 6 - 16

 

Liczba odwiedzin : 900
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-05 10:19:12
Czas publikacji: 2006-12-05 10:19:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak