Zarządzenie Nr 65/06 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 65/2006

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Z DNIA 14 LISTOPADA 2006r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. / oraz § 8 ust. 1, 2, 3, § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/

Burmistrz Miasta Przedborza zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 46/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 15 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz, w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

  1. ze składu komisji odwołuje się Panią Ewę Piekarską,

  2. na przewodniczącego komisji powołuje się jej członka Panią Walerię Krawczyk.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 929
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-01 08:35:46
Czas publikacji: 2006-12-01 08:35:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak